Arbeidsrecht

De sectie Arbeidsrecht houdt zich bezig met arbeidsrechtelijke vraagstukken in brede zin. Dit houdt meer in dan alleen ontslagrecht, hoewel ontslagrecht en alles wat daarmee samenhangt natuurlijk wel onze core business is. Tot de core business behoort ook de advisering bij reorganisaties, zowel bij bedrijven in moeilijkheden als ten behoeve van efficiencyverbetering.
 
Hiernaast adviseren en maken wij arbeidscontracten op maat, beoordelen wij arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebedingen en medezeggenschapsvraagstukken zowel voor ondernemingen als ondernemingsraden. Ook worden wij veelvuldig ingeschakeld bij (werkgerelateerde) arbeidsongeschiktheid.
 
Onze cliënten zijn voornamelijk ondernemingen, van kleinbedrijf en MKB tot aan grote (internationale) ondernemingen. Daarnaast adviseren wij bestuurders van vennootschappen. Maar ook werknemers die behoefte hebben aan gespecialiseerde arbeidsrechtelijke rechtsbijstand rekenen wij tot onze relaties.
 
Vanwege onze regionale betrokkenheid zijn veel van onze relaties actief in de tuinbouw en in de tuinbouw gerelateerde sectoren, zoals (grote) glastuinbouwbedrijven, bloemen- en planten exporteurs, zaad- en bollenleveranciers, kassenbouwers, aluminiumproducenten en de glas en beglazingsindustrie. Ook treden wij op voor grote regionale uitzendorganisaties die actief zijn in de tuinbouw.
 
Vanwege onze vestiging in Delft zijn wij ook zeer actief in de techniek en ICT.
 
Ons motto is dat we alleen dat doen waar we goed in zijn, anders niet. Kwaliteit uit zich echter niet alleen in specialistische kennis, maar ook in een hoge mate van service, flexibiliteit en creativiteit. Problemen en oplossingen laten zich nu eenmaal niet vangen in het keurslijf van 9-5.
 
Met onze aanpak bouwen wij aan langdurige relaties waardoor niet alleen kennis van de branche en de onderneming wordt opgebouwd, maar juist kennis over de ondernemer zelf wordt verkregen. Dat is waardevol omdat daardoor proactief kan worden opgetreden, ook als de ondernemer niet het geëigende pad mocht bewandelen.
 
Wilt u meer informatie over de dienstverlening van, of heeft u vragen over deze sectie neem dan contact op met Dick Bosboom
 
 

Kan de statutair directeur met een gouden parachute nog een zachte landing maken? De statutair directeur dient onderscheiden te worden van de titulair directeur. De titulair directeur kan bij ontslag aanspraak maken op de gewone werknemersbescherming. … lees verder
Nogmaals: ziekte, loon opschorten of staken en hoeveel dan? Hoofdregel bij loonbetaling is dat een werknemer geen recht heeft op loon als hij geen werkzaamheden verricht: “geen arbeid, geen loon”. Een uitzondering … lees verder
De aftrekregel van artikel 7:671b lid 8 onder a BW : dode mus? Volgens het recht zoals dat gold tot 1 juli 2015 ontbond de kantonrechter een arbeidsovereenkomst in beginsel tegen een datum zoals de wet (artikel 7:685 BW (oud)) dat … lees verder
Inhuur van buitenlandse arbeidskrachten Recent is een tweetal belangrijke uitspraken gewezen, die zien op inhuur van buitenlandse werknemers. Op 11 september 2014 heeft het Europese Hof van Justitie een … lees verder
De Eerste Kamer heeft ingestemd met Wet Aanpak Schijnconstructies. In de Eerste Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De doelstelling van deze wet is ervoor zorg te dragen dat uitbuiting, … lees verder
Transitievergoeding: voorkomen van dubbele betalingen Per 1 juli 2015 is de werkgever in beginsel als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, een … lees verder
Payrolling Over payrolling is de afgelopen jaren veel geschreven en veel geprocedeerd. Bij payrolling wordt er vanuit gegaan, dat de werknemer wordt geworven en geselecteerd door de … lees verder
Overgangsregeling seizoenswerkers t.a.v. transitievergoeding Ook seizoenwerkers hebben dus recht op de transitievergoeding als na minimaal twee jaar hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voor het bepalen van het recht op en … lees verder
De nadere regels voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding Eindelijk zijn ze verschenen, de langverwachte ministeriële regelingen waarin nader invulling aan belangrijke onderdelen van de WWZ wordt gegeven. Een van deze regelingen … lees verder
Lezing Dick Bosboom bij de NVB over de WWZ Inperking flexibiliteit Aanzegvergoeding Transitievergoeding Vast contract en dan Pensioenontslag lees verder
Seizoenarbeid (in de tuinbouw) en transitievergoeding. De nieuwe wetgeving (WWZ) houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Met name de werkgevers, waarbij seizoenarbeid gebruikelijk is, zijn erg geschrokken van de regels rondom de … lees verder
Is de ARBO aansprakelijk voor de loonsanctie van het UWV Indien de werkgever zijn re-integratie verplichtingen gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet, of niet voldoende nakomt kan het UWV … lees verder
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte Als een werknemer ziek wordt en blijft heeft hij volgens de wet recht op 2 jaar loondoorbetaling. Meestal is dat 100% van het loon gedurende de eerste 52 weken en 70% van … lees verder
Doorstart failliete onderneming en overname personeel Vrijwel elke doorstarter zal per 1 juli 2015 te maken krijgen met de nieuwe ketenregeling en transitievergoeding. De nieuwe ketenregeling wordt: 3 X 2 X 6 (drie contracten … lees verder
Nare verrassing voor werkgevers: Transitievergoeding flexwerkers pakt hoger uit dan gedacht ! Per 1 juli 2015 wijzigt de zogenaamde ketenregeling. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden en in … lees verder
Wachten met bedrijfseconomisch ontslag of niet? Onder het huidige recht kunnen werkgevers die in financieel zwaar weer verkeren werknemers ontslaan nadat ze een ontslagvergunning hebben verkregen van het UWV. In dat … lees verder
Wijziging Ontslagbesluit voor payrollwerknemers per 1 januari 2015 In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn afspraken gemaakt over de ontslagbescherming van werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn bij een werkgever. Voor … lees verder
Worden ontslagrondes na 1 juli 2015 goedkoper? Met ingang van 1 juli 2015 wordt de Kantonrechtersformule verlaten en ingeruild voor de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever … lees verder
Getalscriteria en differentiatie naar leeftijd in het arbeidsrecht Getalscriteria kennen we al in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Het getalscriterium voor instelling van een ondernemingsraad ligt bij 50 … lees verder
AOW-ers laten doorwerken wordt aantrekkelijker Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om AOW-ers in dienst te houden of te nemen. Ook voor werknemers moet het aantrekkelijker worden om na het … lees verder
Pensioenontslag; na 1 juli 2015 makkelijker, of toch niet? De Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) regelt het nieuwe ontslagrecht en treedt in werking op 1 juli 2015. Voor werknemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben … lees verder
Banenafspraak arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten De overheid heeft ingezet op het scheppen van banen door het bedrijfsleven voor arbeidsgehandicapten tussen nu en 2026. Inmiddels is de Wet Banenafspraak en quotum … lees verder
Concurrentiebeding / aanpassen standaard overeenkomst voor bepaalde tijd Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is per 1 januari 2015 alleen nog geldig indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke … lees verder
Follow up nieuw ontslagrecht Vorige week is de nieuwe wet Werk en Zekerheid ook in de Eerste Kamer aangenomen, zij het dat de beoogde ingangsdatum van 1 juli 2014 van een deel van de nieuwe wetgeving … lees verder
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid door Eerste Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De wijzigingen die per 1 juli 2014 zouden ingaan zijn opgeschoven naar 1 januari 2015. … lees verder
Sociaal Plan, Plaatsmakersregeling en RVU Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan. Sommige Sociale Plannen bieden de mogelijkheid dat een werknemer die niet op de lijst voor ontslag staat … lees verder
Twee jaar ziek en dan.. De meeste werknemers en met name werkgevers weten wel dat er na verloop van twee jaar ziekte geen recht meer bestaat op loonbetaling. Ook het feit dat na verloop van 1 … lees verder
Herziening arbeidsrecht Eerder heb ik (op hoofdlijnen) aangegeven wat de beoogde wijzigingen in het arbeidsrecht zijn, per 1 juli 2014. Hieronder nog wat aanvullende informatie o.a. met … lees verder
Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in vogelvlucht Het wetsvoorstel is inmiddels (met enkele aanpassingen) aangenomen door de Tweede Kamer en ligt klaar voor behandeling in de Eerste Kamer. Beoogd wordt dat de nieuwe … lees verder
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar Tweede Kamer Op 29 november jl. is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Beoogd wordt vereenvoudiging van het ontslagrecht, rechtsgelijkheid en … lees verder
Ontslagen door de curator! Einde oefening of zijn er toch nog kansen? Een werknemer die zich geconfronteerd ziet met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door de curator in het faillissement van zijn werkgever heeft een aantal … lees verder
Meer rechten voor oproepkrachten De wet bepaalt dat als met een oproepkracht een arbeidsduur van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop moet worden gewerkt niet duidelijk … lees verder
Vertraging ontslagvergunning: oorzaak en gevolg. Mijn ervaring is dat veruit (ja echt, niet allemaal) de meeste werkgevers, althans hun directe adviseurs wel weten dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen … lees verder
Wederom Payrollbedrijven opgelet. Enige tijd geleden wees ik u op een opzienbarende uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam inzake Payrolling. Kort gezegd kwam die kantonrechter tot de conclusie dat … lees verder
Reorganisatie of salarisverlaging ? Reorganisatie of salarisverlaging? In de huidige recessie volgen reorganisaties elkaar in snel tempo op. Gedwongen ontslag van een groep werknemers is een kostbaar en vaak … lees verder
Hervorming Ontslagrecht Mogelijk wordt het ontslagrecht ingrijpend hervormd. Het Kabinet is inmiddels akkoord gegaan met voorstellen ter zake van minister Kamp. Op 18 juni jl. heeft minister Kamp … lees verder
(On)zekerheden door concurrentiebeding Een werkgever heeft er belang bij om te voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie bij een concurrent terecht komt. Als werkgever doet u er ten aanzien van bepaalde … lees verder
Verlagen personeelskosten In het huidige economische klimaat zijn veel werkgevers genoodzaakt personeelskosten te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door de lopende overeenkomsten met … lees verder