Algemene Voorwaarden

EBH Elshof is een samenwerkingsverband waarin advocaten de rechtspraktijk uitoefenen. De vennoten van de maatschap zijn natuurlijke personen en besloten vennootschappen. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt van EBH Elshof aan de maatschap, aan een van de vennoten van de maatschap, dan wel hun bestuurders, of aan de werknemers van de maatschap verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden in opdracht van cliënten door een van de voornoemde personen uitgevoerd.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgelijk Wetboek zijn de vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. EBH Elshof zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid van EBH Elshof is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap EBH Elshof afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap van EBH Elshof, dan wel een van de vennoten van de maatschap, dan wel hun bestuurders, of de werknemers van de maatschap, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

EBH Elshof kan jaarlijks per 1 januari het overeengekomen tarief voor de overeengekomen diensten verhogen overeenkomstig het jaarlijks vastgestelde CBS prijsindexcijfer voor Diensten (reeks 7411 voor advocatuur).

Deze Algemene Voorwaarden zijn, onverminderd het hierboven bepaalde, mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de maatschap EBH Elshof, alsmede van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de vennoten en van al degenen die al dan niet in loondienst voor de maatschap werkzaam zijn. EBH Elshof neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van EBH Elshof, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en EBH Elshof is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen, waarin het Reglement Geschillencommissie Advocatuur niet voorziet, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Ik wil een offerte