Mr. drs. M. Buitelaar

Mr. drs. M. Buitelaar

Functie: Advocaat
E-mail: buitelaar@ebh-elshof.nl
Bereikbaarheid: 0174-629.333 / 06-440.667.51

Wat vond u van uw advocaat?
Martin Buitelaar is de zoon van een Westlandse tomatentuinder en heeft tijdens zijn middelbare schooltijd tot zijn achttiende in de kas gewerkt. Na zijn VWO-opleiding studeerde Martin zowel economie als Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Beide studies heeft hij cum laude afgerond. Naast zijn studies doceerde Martin van 2002 tot 2008 daarnaast (bedrijfs)economie op een middelbare school in Naaldwijk. In 2009 is Martin bij EBH Elshof begonnen als advocaat. Martin houdt zich bij EBH Elshof met name bezig met het ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. In zijn dagelijkse praktijk treedt hij met name op namens (Westlandse) burgers en bedrijven en heeft een praktijk hoofdzakelijk gericht op de (glas)tuinbouw. Hij heeft bijzondere expertise en ervaring in geschillen met betrekking tot kassenbouw, installaties, teeltschades en verzekeringen in de (glas)tuinbouw.

Martin was tot 2014 naast zijn werk in de advocatuur, fractievoorzitter van een grote fractie in de gemeenteraad van Westland en vervult daarnaast nog een aantal andere nevenfuncties. Mede dankzij zijn politieke werk is hij in de rechtszaal vlijmscherp in het debat en heeft hij veel kennis verkregen over alle onderdelen en activiteiten binnen het gehele glastuinbouwcluster en de organisaties en mensen die binnen dit cluster actief zijn. Door de koppeling te maken tussen zijn kennis van het (Westlandse) glastuinbouwcluster enerzijds en zijn juridische en economische kennis anderzijds, is Martin in staat diverse klanten in het glastuinbouwcluster zowel in gerechtelijke procedures als adviserend snel en adequaat met raad en daad terzijde te staan. Daarbij schroomt Martin niet om de botte bijl te hanteren als dat nodig is, maar is hij ook in staat om zeer behoedzaam te opereren. Het resultaat voor de klant staat bij hem altijd centraal.

Opleiding(en) Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007
Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009
Specialisatie(s) (Glas)tuinbouw;
Complexe incasso’s (eisend en verwerend);
Beroepsaansprakelijkheid adviseurs;
Kassenbouw;
Teeltschades;
Verzekeringsrecht;
Faillissementsrecht
Lidmaatschap(pen) VNO-NCW West
Industriële Kring Naaldwijk
Kantoor Naaldwijk
Sectie(s) Ondernemingsrecht
Insolventies / Financieringen en Zekerheden
Aansprakelijkheidsrecht
Tuinbouw
Taalbeheersing nl, en
Nevenfuncties Voorzitter VvE
Bestuurslid Industriële Kring Naaldwijk
LinkedIn profiel LinkedIn profiel
Twitter

Blogs

Payrolling

Gepubliceerd op:
Over payrolling is de afgelopen jaren veel geschreven en veel geprocedeerd. Bij payrolling wordt … Lees verder

Artikel 23 Faillissementswet en betalingen rond datum faillissement

Gepubliceerd op:
Indien een schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard heeft dit op grond van artikel … Lees verder

Administratieplicht voor bestuurders van rechtspersonen

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 2:10 BW is het bestuur van een rechtspersoon verplicht de vermogenstoestand … Lees verder

Overgangsregeling seizoenswerkers t.a.v. transitievergoeding

Gepubliceerd op:
Ook seizoenwerkers hebben dus recht op de transitievergoeding als na minimaal twee jaar hun … Lees verder

Teeltschade verhalen op tuinbouwtoeleverancier

Gepubliceerd op:
In de tuinbouw worden producten gekweekt in een proces waarbij de kweker gebruik maakt van … Lees verder

De nadere regels voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding

Gepubliceerd op:
Eindelijk zijn ze verschenen, de langverwachte ministeriële regelingen waarin nader invulling … Lees verder

Fondsbijdragen: afdwingbare exploitatiekosten of betaalplanologie?

Gepubliceerd op:
Kunnen initiatiefnemers worden verplicht om mee te betalen aan regionale ontwikkelingen? … Lees verder

Lezing Dick Bosboom bij de NVB over de WWZ

Gepubliceerd op:
Inperking flexibiliteit Aanzegvergoeding Transitievergoeding Vast contract en dan Pensioenontslag Lees verder

Seizoenarbeid (in de tuinbouw) en transitievergoeding.

Gepubliceerd op:
De nieuwe wetgeving (WWZ) houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Met name de werkgevers, waarbij … Lees verder

Schending fundamenteel beginsel van een goede procesorde: vernietiging faillissement

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of op verzoek … Lees verder

Is de ARBO aansprakelijk voor de loonsanctie van het UWV

Gepubliceerd op:
Indien de werkgever zijn re-integratie verplichtingen gedurende de eerste 104 weken van … Lees verder

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Gepubliceerd op:
Als een werknemer ziek wordt en blijft heeft hij volgens de wet recht op 2 jaar … Lees verder

Recht op thuiswerken wordt wettelijk verankerd!

Gepubliceerd op:
De Eerste Kamer heeft op 14 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel “Flexibel … Lees verder

Het schriftelijkheidsvereiste van 2:247 BW: Leg een overeenkomst met jezelf goed vast

Gepubliceerd op:
Artikel 2:247 BW is klein artikel, maar kan grote gevolgen hebben. Het bepaalt dat … Lees verder

De lagere rechtspraak over verpandingsverboden

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft vorig jaar het arrest Intergamma/ Coface gewezen. Zie mijn blog van 28 maart … Lees verder

Verklaring curator vereist omtrent pogingen minnelijk akkoord bij omzettingsverzoek naar schuldsaneringsregeling.

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 284 lid 1 Faillissementswet (hierna te noemen: Fw) kan een natuurlijk … Lees verder

Opgelichte beleggers in landbouwgrond

Gepubliceerd op:
Op 10 maart 2015 besteedde het televisie-programma Opgelicht?! aandacht aan oplichtingpraktijken … Lees verder

Artikel 20 Faillissementswet en de uitleg van het begrip “verwerven”

Gepubliceerd op:
Blijkens artikel 20 Faillissementswet omvat een faillissement het gehele vermogen van de … Lees verder

Een nieuwe wending in de discussie over het pandrecht op het saldo van de participatiereserve aangehouden bij FloraHolland?

Gepubliceerd op:
Leden van (tegenwoordig) Koninklijke Bloemenveiling FloraHolland U.A. houden bij diezelfde … Lees verder

Aanvragen eigen faillissement natuurlijke personen: belangrijk voor omzetting faillissement naar WSNP of misbruik van recht?

Gepubliceerd op:
Voor ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren is een faillissement vaak het gevolg. Een … Lees verder

Een toetredende (beherend) vennoot is aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor zijn toetreden

Gepubliceerd op:
In de literatuur en jurisprudentie bestond onduidelijkheid of een toegetreden (beherend) vennoot … Lees verder

Baat het wel, failleer dan wel

Gepubliceerd op:
Op besluit van de algemene vereniging van aandeelhouders (AVA) kan ex artikel 2:19 lid 4 BW een … Lees verder

Verklaring omtrent mogelijkheid schuldregeling ook vereist bij verzoek omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 15b Faillissementswet kan een faillissement in bepaalde gevallen op verzoek … Lees verder

Betaling van bankrekening na datum faillissement, onrechtmatige daad tov de bank?

Gepubliceerd op:
Door de faillietverklaring verliest een gefailleerde (rechts)persoon van rechtswege de … Lees verder

Omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen

Gepubliceerd op:
Als het aan CDA-kamerleden Peter Oskam en Monica Keijzer ligt, moet het voor grootouders … Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid bij IE-inbreuk

Gepubliceerd op:
Op 4 februari 2015 heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen in een zaak die zag op het … Lees verder

Schade door onjuiste overheidsinformatie

Gepubliceerd op:
De overheid verstrekt in het dagelijks leven zeer veel informatie aan burgers en bedrijven. Vaak … Lees verder

Artikel 37 Faillissementswet sluit betaling van prestaties verricht voor datum faillissement niet uit

Gepubliceerd op:
Het uitgangspunt in geval van een faillissement is dat de faillietverklaring in beginsel geen … Lees verder

Doorstart failliete onderneming en overname personeel

Gepubliceerd op:
Vrijwel elke doorstarter zal per 1 juli 2015 te maken krijgen met de nieuwe ketenregeling en … Lees verder

Het faillissement van de V.O.F. niet meer direct het faillissement van de vennoten

Gepubliceerd op:
Tot 6 februari 2015 was de heersende leer dat het faillissement van de vennootschap onder firma … Lees verder

Een faillissement van een VOF leidt niet meer direct tot het faillissement van een vennoot

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad komt genuanceerd terug op de regel dat een faillissement van een vennoot steeds … Lees verder

Het schietincident in Alphen aan den Rijn in juridisch perspectief

Gepubliceerd op:
Inleiding Een suïcidaal psychiatrisch patiënt met een obsessie voor wapens behoort men geen … Lees verder

Leegstand: welke kansen biedt de wet?

Gepubliceerd op:
Het komt vandaag de dag helaas nog steeds vaak voor dat een eigenaar langdurig met een … Lees verder

Winkeltijdenwet III

Gepubliceerd op:
Het is alweer enige tijd geleden dat ik een blog heb gewijd aan de Winkeltijdenwet. De reden … Lees verder

Aan welke eisen moet een vakantiewoning voldoen? (deel 1)

Gepubliceerd op:
De markt voor vakantiewoningen en recreatiewoningen in Nederland blijft groeien. Veel … Lees verder

Beslagverbod op specifieke roerende zaken

Gepubliceerd op:
Een schuldeiser kan, tenzij bij wet of overeenkomst anders is bepaald, zijn vordering verhalen … Lees verder

Het boek is uit voor Tom Kabinet, of toch niet?

Gepubliceerd op:
Tom Kabinet is een website waarop particulieren tweedehands e-books kunnen aan- of verkopen. Het … Lees verder

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) en Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)

Gepubliceerd op:
Recentelijk heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de … Lees verder

Artikel 39 lid 1 Faillissement is ook van toepassing op de (ver)huur van roerende zaken

Gepubliceerd op:
Als een gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst door … Lees verder

(Niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding

Gepubliceerd op:
Weer een jaar voorbij. Na het eten van oliebollen en het drinken van champagne zouden … Lees verder

Voortzetting van een onderneming zonder bedrijfsopvolging

Gepubliceerd op:
Ik ben ondernemer en denk  aan mijn pensioen, mijn kinderen hebben echter geen … Lees verder

Nare verrassing voor werkgevers: Transitievergoeding flexwerkers pakt hoger uit dan gedacht !

Gepubliceerd op:
Per 1 juli 2015 wijzigt de zogenaamde ketenregeling. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd … Lees verder

Webike2changediabetes TransCyprus 2014

Gepubliceerd op:
http://www.bvdgf.org/nieuws/bericht/14616/de-ddd-dagen-op-cyprus/ Lees verder

Sporten met diabetes zo simpel...

Gepubliceerd op:
http://www.bvdgf.org/nieuws/bericht/14580/sporten-met-diabetes-is-zo-simpel-----/   Lees verder

Belangrijke wijzigingen kinderalimentatie

Gepubliceerd op:
Met ingang van 1 januari a.s. treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Deze wet heeft … Lees verder

De gevolgen voor de bestuurder/ minderheidshaandeelhouder van zijn ontslag door de AVA

Gepubliceerd op:
Een besloten of naamloze vennootschap wordt bestuurd door de haar bestuur. De Algemene … Lees verder

Wachten met bedrijfseconomisch ontslag of niet?

Gepubliceerd op:
Onder het huidige recht kunnen werkgevers die in financieel zwaar weer verkeren werknemers … Lees verder

Wat zijn de gevolgen van het ten onrechte niet vaststellen van een exploitatieplan?

Gepubliceerd op:
Wat zijn de gevolgen wanneer blijkt dat door middel van een bestemmingswijziging een aangewezen … Lees verder

Wijziging Ontslagbesluit voor payrollwerknemers per 1 januari 2015

Gepubliceerd op:
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn afspraken gemaakt over de ontslagbescherming van … Lees verder

Nederland en het downloadverbod

Gepubliceerd op:
Tot voor kort maakten veel mensen gebruik van torrents om daar de nieuwste films, tv-series of … Lees verder

Challenge na challenge!

Gepubliceerd op:
In 1987 heb ik besloten om met ingang van het nieuwe wielrenseizoen te gaan wielrennen; als … Lees verder

Wetsvoorstel tijdelijke huur woonruimte

Gepubliceerd op:
Minister Blok heeft recentelijk een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, waarin een aantal … Lees verder

Worden ontslagrondes na 1 juli 2015 goedkoper?

Gepubliceerd op:
Met ingang van 1 juli 2015 wordt de Kantonrechtersformule verlaten en ingeruild voor de … Lees verder

Verzet en hoger beroep tegen faillietverklaring: pas op voor de korte termijn!

Gepubliceerd op:
Indien u of uw vennootschap in de toestand verkeert te hebben opgehouden te betalen kan de … Lees verder

Getalscriteria en differentiatie naar leeftijd in het arbeidsrecht

Gepubliceerd op:
Getalscriteria kennen we al in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Aanpassing Arbeidsduur. … Lees verder

AOW-ers laten doorwerken wordt aantrekkelijker

Gepubliceerd op:
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om AOW-ers in dienst te houden of te … Lees verder

Utopie: OM-denken op OM-zitting,

Gepubliceerd op:
Cliënt raakt op straat verzeild in een woordenwisseling met iemand die hij uit de buurt kent. … Lees verder

Google en het recht om vergeten te worden

Gepubliceerd op:
Op 13 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de EU een spraakmakende uitspraak gewezen voor … Lees verder

Wanneer is sprake van een oorspronkelijk hoofdgebouw in de zin van het Bor?

Gepubliceerd op:
In een recente uitspraak van 22 oktober 2014 (procedurenummer: 201400194/1/A1) heeft de Afdeling … Lees verder

Betaling in natura in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Contractspartijen komen regelmatig overeen dat een (betalings)verplichting wordt voldaan in … Lees verder

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed?

Gepubliceerd op:
  Wat is het verschil tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed? Dat is … Lees verder

Pensioenontslag; na 1 juli 2015 makkelijker, of toch niet?

Gepubliceerd op:
De Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) regelt het nieuwe ontslagrecht en treedt in werking op 1 juli … Lees verder

“Baat het niet, failleer dan niet”

Gepubliceerd op:
Indien een BV in een twee voor twaalf situatie verkeert rest de algemene vergadering van … Lees verder

Handhavend optreden is bijna nooit onevenredig

Gepubliceerd op:
Burgemeester en wethouders zijn in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen illegale … Lees verder

Is het zinvol het faillissement aan te vragen van een ontbonden vennootschap

Gepubliceerd op:
Een besloten vennootschap wordt onder meer ontbonden door een besluit daartoe van de algemene … Lees verder

Voorzienbaarheid staat niet altijd aan de vergoeding van planschade in de weg

Gepubliceerd op:
In bestuursrechtelijke zaken is het niet alleen belangrijk om te beschikken over een lange adem, … Lees verder

Optelling van hobbymatige activiteiten kan leiden tot handhavingsrisico

Gepubliceerd op:
Het komt vaak voor dat op percelen met een (gedeeltelijke) woonbestemming, vaak gelegen in het … Lees verder

Is een landgoed dat alleen via het water te bereiken is nog openbaar toegankelijk?

Gepubliceerd op:
Voor de eigenaar van een landgoed kan het van groot financieel belang zijn om door de … Lees verder

Een eenmaal verbeurde dwangsom moet bijna altijd worden betaald

Gepubliceerd op:
Een bestuursorgaan, zoals een college van burgemeester en wethouders, is in beginsel verplicht … Lees verder

Wie draagt de onderzoekskosten van een bestemmingsplan?

Gepubliceerd op:
  In de praktijk komt de vraag regelmatig voor wie in het kader van de wijziging van een … Lees verder

12 steden, 13 ongelukken

Gepubliceerd op:
In het programma 12 steden, 13 ongelukken werd men getuige van een verkeersongeval en zag men … Lees verder

Verhuur van kantines en restaurants bij sportverenigingen

Gepubliceerd op:
De verhuur van een bedrijfsruimte, die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de … Lees verder

Vanaf 1 november 2014: vergunningvrij bouwen onder het nieuwe Bor

Gepubliceerd op:
Het lijkt er sterk op dat de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) nu echt aanstaande … Lees verder

Selectieve betaling in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Het selectief betalen van schuldeisers door een bestuurder van een rechtspersoon is als zodanig … Lees verder

Hoe een kwekersrecht op bollen bepalend kan zijn voor de omvang van schade bij paulianeus handelen

Gepubliceerd op:
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 31 januari 2012 een arrest gewezen dat mijns inziens ten … Lees verder

Eigendomsvoorbehoud voorkomt schade

Gepubliceerd op:
Krachtens art. 20 van de Faillissementswet (Fw) omvat het faillissementbeslag het gehele … Lees verder

Koop en verkoop woning: schriftelijk?

Gepubliceerd op:
Stel: u wilt uw woning verkopen en in het plaatselijke café bereikt u – onder het genot … Lees verder

Fiscale eenheid en faillissement: geen goede combinatie

Gepubliceerd op:
Veel concerns c.q. groepen van vennootschappen met een moedermaatschappij en één of meer … Lees verder

Banenafspraak arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten

Gepubliceerd op:
De overheid heeft ingezet op het scheppen van banen door het bedrijfsleven voor … Lees verder

Visie ruimte en mobiliteit en Verordening ruimte 2014

Gepubliceerd op:
In het omgevingsrecht is de positie van de provincie nog altijd erg belangrijk; zo stuurt de … Lees verder

Gebiedsontwikkeling en de rol en taken van de netbeheerder onder de Elektriciteitswet 1998

Gepubliceerd op:
Inleiding In april van dit jaar is het “Visiedocument Duurzaamheid en … Lees verder

Meerdere leveranciers op één energieaansluiting!?

Gepubliceerd op:
Bij besluit van 14 augustus 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een voor de … Lees verder

Meneer de curator wacht op antwoord

Gepubliceerd op:
Artikel 105 Faillissementswet verplicht de gefailleerde om aan de rechter-commissaris en de … Lees verder

Detailhandel in supermarkten en de Europese Dienstenrichtlijn

Gepubliceerd op:
In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat ten behoeve van de vestiging van een nieuwe … Lees verder

De termijnstelling aan een pand- of hypotheekhouder ex art. 58 Faillissementswet

Gepubliceerd op:
Een pand- of hypotheekhouder heeft als schuldeiser in een faillissement een sterk recht. Hij kan … Lees verder

Burgemeesters te streng bij sluiting woning/bedrijfshal, na aantreffen hennepplantage?

Gepubliceerd op:
Het zal je maar overkomen; je bent eigenaar van een woning of een bedrijfshal, en er meldt zich … Lees verder

Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking

Gepubliceerd op:
Het komt wel vaker voor dat de wetgever maatschappelijke ontwikkelingen niet kan bijbenen. Een … Lees verder

Niets is wat het lijkt

Gepubliceerd op:
Cliënt, een man van middelbare leeftijd, echtgenoot, vader, kostwinner, 25 jaar werkzaam in de … Lees verder

Failliet of niet

Gepubliceerd op:
Krachtens artikel 6 lid 3 Faillissementswet (Fw) dient een faillissement van een schuldenaar te … Lees verder

(Beperkte) overname van loonbetalingen onder de loongarantieregeling bij faillissement

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 26 Faillissementswet kunnen schuldeisers vorderingen op een gefailleerde … Lees verder

Het civielrechtelijk bestuursverbod: een nieuwe maatregel tegen faillissementsfraude

Gepubliceerd op:
In politiek Den Haag is de bestrijding van faillissementsfraude een onderwerp dat de gemoederen … Lees verder

Concurrentiebeding / aanpassen standaard overeenkomst voor bepaalde tijd

Gepubliceerd op:
Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is per 1 januari 2015 … Lees verder

Follow up nieuw ontslagrecht

Gepubliceerd op:
Vorige week is de nieuwe wet Werk en Zekerheid ook in de Eerste Kamer aangenomen, zij het dat de … Lees verder

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid door Eerste Kamer aangenomen.

Gepubliceerd op:
De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De … Lees verder

Komt een beëindigingvergoeding tijdens de looptijd van een schuldsaneringsregeling toe aan de boedel?

Gepubliceerd op:
Om het aantal faillissementen van natuurlijke personen terug te dringen is met ingang van 1 … Lees verder

Sociaal Plan, Plaatsmakersregeling en RVU

Gepubliceerd op:
Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan. Sommige Sociale Plannen bieden de … Lees verder

Bedrijfsmatig gebruik van een (sport)paard

Gepubliceerd op:
De vraag of een (sport)paard bedrijfsmatig wordt gebruikt is van cruciaal belang voor de vraag … Lees verder

De Nieuwe Aanbestedingswet: hoe zat het ook alweer?

Gepubliceerd op:
Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet van kracht geworden. De wet verving het Besluit … Lees verder

Kan een pandrecht worden gevestigd op de saldi van de ledenlening en participatiereserve aangehouden bij FloraHolland?

Gepubliceerd op:
Leden van (tegenwoordig) Koninklijke Bloemenveiling FloraHolland U.A. houden bij diezelfde … Lees verder

Wijziging Besluit omgevingsrecht: gebruikswijziging gebouwen

Gepubliceerd op:
In een eerdere blog over de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor), heb ik de tijdelijke … Lees verder

Luchtkwaliteit en detailhandelontwikkelingen

Gepubliceerd op:
Het is niet voor alle (vastgoed)ontwikkelingen nodig om een luchtkwaliteitonderzoek te … Lees verder

Een woonboot is sinds kort meestal een bouwwerk

Gepubliceerd op:
Wil juridisch sprake zijn van een bouwwerk, dan moet aan een aantal kerncriteria zijn voldaan; … Lees verder

Geen sterke positie voor onderhuurder van winkelruimte na het einde van de hoofdhuur

Gepubliceerd op:
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een arrest gewezen over de positie van een onderhuurder … Lees verder

Slachtoffer van phishing, wat nu?

Gepubliceerd op:
U leest het maar al te vaak, inloggegevens worden op een slinkse wijze ontvreemd en vervolgens … Lees verder

De rituele dans in de advocatuur

Gepubliceerd op:
Laatst had ik een zitting in een zaak die ging over een geschil over de beëindiging van een … Lees verder

Geschillen tussen zakenpartners: De Shoot-out

Gepubliceerd op:
Als je te horen krijgt dat er tussen Den Haag en Rotterdam langs de A13 bij Delft een shoot-out … Lees verder

De borg die niet hoeft te betalen aan de bank, het kan

Gepubliceerd op:
De rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 januari 2014 vonnis gewezen in een zaak tussen een bank … Lees verder

Huurbeëindiging bij renovatie van verhuurde winkelruimte

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft op 14 februari 2014 een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot een door … Lees verder

Twee jaar ziek en dan..

Gepubliceerd op:
De meeste werknemers en met name werkgevers weten wel dat er na verloop van twee jaar ziekte … Lees verder

De uitleg van een verbod om rechten met betrekking tot een vennootschap over te dragen en/of te bezwaren. Wel of geen pandrecht.

Gepubliceerd op:
In mijn vorige blog ging ik reeds in op de uitleg van een verbod om vorderingen over te dragen … Lees verder

De ladder voor duurzame verstedelijking

Gepubliceerd op:
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de zogenaamde … Lees verder

Nog geen duidelijkheid over de uitleg van verpandingsverboden?

Gepubliceerd op:
Menig jurist op het gebied van Insolventie, Financiering en Zekerheden was in afwachting van het … Lees verder

Herziening arbeidsrecht

Gepubliceerd op:
Eerder heb ik (op hoofdlijnen) aangegeven wat de beoogde wijzigingen in het arbeidsrecht zijn, … Lees verder

Een verstekvonnis geen deugdelijke grondslag voor een faillissementsaanvraag!?

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of - om … Lees verder

Het maatschappelijk belang van advieswerkzaamheden in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een ondernemer verkerend in de twee voor twaalf … Lees verder

Wanneer eindigt de onderhoudsplicht jegens kinderen?

Gepubliceerd op:
In mijn dagelijkse praktijk krijg ik regelmatig de vraag tot welke leeftijd een bijdrage voor de … Lees verder

Huurovereenkomsten aanpassen aan de Warmtewet

Gepubliceerd op:
Via een eerder blog informeerden wij u reeds over de inwerkingtreding van de nieuwe Warmtewet … Lees verder

Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in vogelvlucht

Gepubliceerd op:
Het wetsvoorstel is inmiddels (met enkele aanpassingen) aangenomen door de Tweede Kamer en ligt … Lees verder

Mag de omvang van een leverancierskrediet worden ingeperkt?

Gepubliceerd op:
door mr. E.A.H. ten Berge In veel handelsrelaties is de afnemer niet verplicht de geleverde … Lees verder

Hoe ver gaan de bevoegdheden van de pandhouder?

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft op 21 februari 2014 weer wat duidelijkheid verschaft in de (on)bevoegdheden … Lees verder

Inbetalinggeving kort voor faillissement

Gepubliceerd op:
In de huidige economische tijd komt het steeds vaker voor dat bedrijven de facturen zo laat … Lees verder

Verpandingsverboden, problematisch voor de financiering van bedrijven?

Gepubliceerd op:
In steeds meer branches en bij veelal grote partijen is in de eigen inkoopvoorwaarden een verbod … Lees verder

Herziene notitie inzake aspecten van de toepassing van de Onteigeningswet (Onteigening I)

Gepubliceerd op:
Op 14 januari 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de herziene notitie inzake … Lees verder

Intellectueel eigendom en de bescherming van apps

Gepubliceerd op:
Tegenwoordig bezit bijna iedereen wel een smartphone of een tablet. Deze smartphones en tablets … Lees verder

Feitelijke ongelijkheid door opleggen alcoholslot?

Gepubliceerd op:
Inleiding   Het alcoholslot programma, een nieuwe maatregel binnen de vorderingsprocedure … Lees verder

De nieuwe Warmtewet laat kleinverbruikers niet zomaar in de kou staan

Gepubliceerd op:
Bloed, zweet en tranen heeft het de Kamer gekost, maar op 1 januari 2014 is dan toch eindelijk … Lees verder

De wettelijke vermoedens bij paulianeus handelen nader bezien

Gepubliceerd op:
Paulianeus handelen lijkt in de adviespraktijk inmiddels een juridisch begrip van algemene … Lees verder

Bestuursrechtelijke handhaving: wie stelt, moet meestal bewijzen

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet, draagt de eigenaar van een bouwwerk, open … Lees verder

Nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning gaat kansen bieden!

Gepubliceerd op:
De grondposities van gemeenten blijven onder druk staan. In de periode van 2010 tot 2012 hebben … Lees verder

Politie zet minderjarige in; (uit)lokmiddel?

Gepubliceerd op:
Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcoholhoudende drank aan jongeren … Lees verder

Vrije advocaatkeuze, ook in bestuursrechtelijke procedures!

Gepubliceerd op:
Rechtsbijstandsverzekeraars hebben jarenlang de vrije keuze voor een advocaat beperkt. Zoals u … Lees verder

Niet tijdige publicatie van de jaarrekening: belangrijk verzuim!

Gepubliceerd op:
Op iedere N.V. en B.V. rust de wettelijke plicht tot publicatie van de jaarrekening. … Lees verder

Aansprakelijkheid van bestuurder door oprichting besloten vennootschap

Gepubliceerd op:
In afwijking van de hoofdregel dat het bestuur van een besloten vennootschap niet aansprakelijk … Lees verder

Beoordeling voorzienbaarheid planschade aangescherpt

Gepubliceerd op:
Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord: als een eigenaar van een onroerende zaak wordt … Lees verder

Booming business! Regels voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk

Gepubliceerd op:
In 2012 werd in Nederland voor ongeveer 70 miljoen euro aan vuurwerk besteed. Het topjaar voor … Lees verder

Positie werknemer in geval van doorstart na faillissement

Gepubliceerd op:
Als gevolg van de economische malaise bevinden steeds meer bedrijven zich in zwaar weer. Steeds … Lees verder

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar Tweede Kamer

Gepubliceerd op:
Op 29 november jl. is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Beoogd … Lees verder

Tatoeëren moet je leren

Gepubliceerd op:
De tatoeage is tegenwoordig niet weg te denken uit ons straatbeeld of liever gezegd strandbeeld. … Lees verder

Retentierecht bij faillisssement: De adder onder het gras

Gepubliceerd op:
Als curator in een faillissement word je nog wel eens geconfronteerd met een crediteur die reeds … Lees verder

De onderlinge (on)mogelijkheden bij concernfinanciering (deel 2)

Gepubliceerd op:
Menig ondernemer is via de eigen holdingmaatschappij bestuurder en (enig) aandeelhouder van een … Lees verder

De onderlinge (on)mogelijkheden bij concernfinanciering (deel 1)

Gepubliceerd op:
Menig ondernemer is via de eigen holdingmaatschappij bestuurder en (enig) aandeelhouder van een … Lees verder

Voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring?

Gepubliceerd op:
Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 november 2013 een arrest gewezen waarbij (in hoger beroep) … Lees verder

Op weg naar een schone lei?

Gepubliceerd op:
De wetgever heeft in 1998 de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geïntroduceerd. De … Lees verder

De ruimtelijke beheersverordening: planologische ijstijd?

Gepubliceerd op:
Sinds 1 juli 2013 staan steeds meer gemeenten onder tijdsdruk om oude bestemmingsplannen te … Lees verder

Een buitengerechtelijk dwangakkoord

Gepubliceerd op:
Een onderneming die in ernstige financiële problemen verkeert kan - ter voorkoming van een … Lees verder

80% van de mensen heeft geen idee wat er op je af kan komen bij het overlijden van een familielid.

Gepubliceerd op:
De meeste mensen staan er niet bij stil. Maar als zij vóór hun overlijden hun zaken niet goed … Lees verder

Retentierecht machtig middel, ook in faillissement

Gepubliceerd op:
Het retentierecht is kort gezegd de bevoegdheid om een zaak (roerend of onroerend) voorlopig … Lees verder

Onderwijs als wapen tegen recidive

Gepubliceerd op:
Spijbelen is vaak een signaal voor dieperliggende problemen. Vaak zijn dat problemen in de … Lees verder

Vergunningvrij bouwen kan in bestemmingsplan worden beperkt

Gepubliceerd op:
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het verboden is om zonder … Lees verder

Vragen en antwoorden over erfrecht

Gepubliceerd op:
De voorlichtingsbijeenkomsten over het erfrecht hebben volle zalen getrokken. Een teken dat … Lees verder

Welke belangen worden beschermd door de zondagavondontheffing?

Gepubliceerd op:
Ofschoon door de wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 gemeenten de vrijheid hebben om … Lees verder

Einde alimentatieplicht bij trouwen of samenwonen

Gepubliceerd op:
Op grond van de wet eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wanneer de … Lees verder

Overheid blijft duurzame energie ondersteunen!

Gepubliceerd op:
Al lange tijd stimuleert de overheid de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame … Lees verder

Inzet van alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven

Gepubliceerd op:
Onlangs is er een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft de aanpak van geweld onder invloed … Lees verder

Aanpassing van huurprijzen van winkelruimtes

Gepubliceerd op:
Zoals bekend staan er in Nederland steeds meer winkels leeg. Daardoor is er een markt ontstaan, … Lees verder

Dienstverlening 2.0 3.0 en verder

Gepubliceerd op:
Het Nederlandse landschap van dienstverlening is de afgelopen jaren voor veel consultants, … Lees verder

Ontslagen door de curator! Einde oefening of zijn er toch nog kansen?

Gepubliceerd op:
Een werknemer die zich geconfronteerd ziet met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door de … Lees verder

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Gepubliceerd op:
Hoe wordt kinderalimentatie volgens de nieuwe richtlijn met ingang van 1 april 2013 berekend? … Lees verder

Brengt het nog wat op? Is het wel de moeite waard?

Gepubliceerd op:
De Kromme Jongens is een Westlandse band die zeker in de jaren ’90 vele hits scoorden over … Lees verder

Kunnen meerdere winkelformules samen één winkel vormen?

Gepubliceerd op:
In de praktijk blijkt de uitleg van de Winkeltijdenwet (Wtw) nog steeds tot discussie aanleiding … Lees verder

Meer rechten voor oproepkrachten

Gepubliceerd op:
De wet bepaalt dat als met een oproepkracht een arbeidsduur van minder dan 15 uur per week is … Lees verder

Vertraging ontslagvergunning: oorzaak en gevolg.

Gepubliceerd op:
Mijn ervaring is dat veruit (ja echt, niet allemaal) de meeste werkgevers, althans hun directe … Lees verder

Verhuizing met kinderen na echtscheiding

Gepubliceerd op:
Is het een ouder toegestaan om na een echtscheiding met een minderjarig kind naar een andere … Lees verder

Wederom Payrollbedrijven opgelet.

Gepubliceerd op:
Enige tijd geleden wees ik u op een opzienbarende uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam … Lees verder

Tekst van het Sociaal Akkoord april 2013

Gepubliceerd op:
Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw MEER … Lees verder

Risico's van digitale zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften

Gepubliceerd op:
Processtukken, zoals bezwaarschriften of zienswijzen, kunnen tegenwoordig digitaal bij het … Lees verder

Overgang van onderneming bij outsourcing in de ICT-sector

Gepubliceerd op:
Outsourcing is een bekend fenomeen. Een bedrijf besteedt bedrijfsactiviteiten uit aan een … Lees verder

Onverwacht bezoek; de BSA op de stoep!

Gepubliceerd op:
De laatste tijd komen er steeds weer meldingen dat de BSA bij bedrijven op de stoep staat of dat … Lees verder

Beleidsregels en winkeltijdenverordening

Gepubliceerd op:
Zolang de beoogde wijziging van de Winkeltijdenwet (het initiatiefwetsvoorstel van de leden … Lees verder

Reorganisatie of salarisverlaging ?

Gepubliceerd op:
Reorganisatie of salarisverlaging? In de huidige recessie volgen reorganisaties elkaar in snel … Lees verder

EBH Elshof partner in Expertgroep Gebiedsmanagement

Gepubliceerd op:
 Expertgroep gebiedsmanagement Op initiatief van PT Finance, is sinds het najaar 2012 een … Lees verder

Payroll bedrijven opgelet!

Gepubliceerd op:
De Kantonrechter Rotterdam heeft kort geleden een opzienbarende uitspraak gewezen over … Lees verder

Vastleggen van kentekens

Gepubliceerd op:
Op de site van de RDW zie ik dat op dit moment de laatst afgegeven kentekenplaat 48-ZVN-6 is. … Lees verder

Wet versterking positie rechter-commissaris en de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken

Gepubliceerd op:
Wet versterking positie rechter-commissaris en de Wet herziening regels betreffende de … Lees verder

Opsplitsen van een bouwplan onder de Wabo

Gepubliceerd op:
In mijn praktijk komt het met enige regelmaat voor dat een ontwikkelaar een bouwplan wil … Lees verder

Inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk uitgesteld

Gepubliceerd op:
Inkomensafhankelijke huurverhoging voor zittende huurders mogelijk op de lange baan   De … Lees verder

Directe lijnen Energierecht en Electriciteitswet

Gepubliceerd op:
Directe lijnen (Energierecht / Elektriciteitswet). Met de invoering van het derde pakket … Lees verder

Verzuim en opeisbaarheid. Welwillendheid kan u duur komen te staan

Gepubliceerd op:
Welwillendheid kan u duur komen te staan. Maar al te vaak gebeurt het dat een product niet … Lees verder

Jeugdzonde..bewijs van goed gedrag

Gepubliceerd op:
Jeugdzonde… bewijs van goed gedrag?   Dagelijks worden er jongeren veroordeeld voor … Lees verder

Experimentenwet BI-zones

Gepubliceerd op:
Experimentenwet BI-zones Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de … Lees verder

Zorg en de Maatregelen van kabinet Rutte II

Gepubliceerd op:
De zorg staat voor (meer) uitdagingen! (of: de 4,5% regeling en de zorg… ) Op dit moment … Lees verder

De woningmarkt en het regeerakkoord

Gepubliceerd op:
Ingrijpende plannen van het nieuwe kabinet voor de woningmarkt   In het regeerakkoord … Lees verder

Ontheffingen Winkeltijdenwet

Gepubliceerd op:
Schaarse ontheffingen In mijn praktijk sta ik regelmatig winkels bij die graag op zon- en … Lees verder

Een ondernemer in het nauw

Gepubliceerd op:
Een kat in het nauw maakt rare sprongen, althans kan rare sprongen maken. Goede sprongen kan … Lees verder

Inrichtingbegrip en emissierechten

Gepubliceerd op:
De Nederlandse Emissieautoriteit hanteert een grens van 20 MW, waarboven men overgaat tot het … Lees verder

Regeerakkoord: ingrijpende hervorming ontslagrecht

Gepubliceerd op:
Ontslagrecht Tot voor kort was de insteek dat de preventieve ontslagtoets zou verdwijnen … Lees verder

"Je kunt 't niet meenemen…"

Gepubliceerd op:
Het is toch om je om te draaien in je graf. Dacht je bij leven alles goed geregeld te hebben, en … Lees verder

De nieuwe zaaksbehandeling

Gepubliceerd op:
In mijn vorige columns heb ik gesignaleerd dat het bestuursrechtelijke proces door de jaren heen … Lees verder

Ouderschapsplan

Gepubliceerd op:
Tegenwoordig lees en hoor je steeds meer over een ouderschapsplan. Maar wat is dat nu eigenlijk? … Lees verder

Hervorming Ontslagrecht

Gepubliceerd op:
Mogelijk wordt het ontslagrecht ingrijpend hervormd. Het Kabinet is inmiddels akkoord gegaan met … Lees verder

Geen faam zonder handelsnaam

Gepubliceerd op:
Ieder startende ondernemer moet bij de inschrijving van zijn onderneming in het register van de … Lees verder

Is er een dokter op de camping?

Gepubliceerd op:
Dit jaar gingen we het eens heel anders doen, geen dure vakantie in een luxe resort, maar … Lees verder

Zwijgen is zilver, spreken is goud, toch?

Gepubliceerd op:
Het spreekwoord spreekt voor zich: soms kun je beter je mond houden. Een verkoopster van een … Lees verder

Bij wie komt de rekening te liggen voor het oplossen van parkeerproblemen?

Gepubliceerd op:
De economische crisis heeft voor bepaalde activiteiten wezenlijk gevolgen terwijl voor andere … Lees verder

Diefstal van autosleutels en dekking onder de verzekering

Gepubliceerd op:
Hoe vaak komt het niet voor dat u uw autosleutels in uw jas laat zitten en deze jas in een … Lees verder

Toestemming nodig bij verhuizing met kinderen na scheiding?

Gepubliceerd op:
Steeds vaker wordt mij gevraagd of een gescheiden ouder zonder toestemming van de andere ouder … Lees verder

Samen uit elkaar

Gepubliceerd op:
U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat kan in overleg zijn, maar hoe dan … Lees verder

Social media op de werkvloer

Gepubliceerd op:
Het fenomeen ‘social media’ (zoals Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn) heeft ook … Lees verder

Lokmiddelen en uitlokking door politie

Gepubliceerd op:
Een aantal jaar geleden is de “lokfiets” bedacht. Een lokfiets is voorzien van GPS … Lees verder

Een kopie is geen koopje

Gepubliceerd op:
De laatste tijd duiken er veel verhalen in de media op van particulieren en bedrijven die worden … Lees verder

De Rechtbanktekenaar

Gepubliceerd op:
In mijn vrije tijd mag ik graag een museum of tentoonstelling bezoeken. Het zal wel met mijn … Lees verder

Door een erfenis in de problemen

Gepubliceerd op:
Toen Picasso overleed erfden zijn kinderen een collectie schilderijen. De waarde van de … Lees verder

(On)zekerheden door concurrentiebeding

Gepubliceerd op:
Een werkgever heeft er belang bij om te voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie bij een … Lees verder

Een overeenkomst, aanbod en aanvaarding

Gepubliceerd op:
In het Burgerlijk Wetboek staat eenvoudig vermeld dat een overeenkomst tot stand komt door een … Lees verder

De aansprakelijkheid van de directie

Gepubliceerd op:
Ondernemingen van enige omvang worden doorgaans ondergebracht in een rechtspersoon zoals een … Lees verder

Van uitlenen komt wenen!

Gepubliceerd op:
Het komt geregeld voor. Familie, vrienden of kennissen die elkaar geld uitlenen. Vaak gaat het … Lees verder

Verouderde bedrijfsterreinen vragen een vernieuwde aanpak!

Gepubliceerd op:
U kent ze wel. Bedrijfsterreinen met veel borden “te huur”, vaak met een aangezicht … Lees verder

Betaling in natura: niet altijd toestaan!

Gepubliceerd op:
Stelt u zich eens voor: U heeft een schildersgroothandel en een goede klant van u wil bij u voor … Lees verder

Opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Gepubliceerd op:
De wet bepaalt dat als meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar … Lees verder

Niet altijd leuke verrassingen bij scheiding

Gepubliceerd op:
Een verrassing lijkt altijd leuk, maar kan soms heel nadelig uitvallen. In … Lees verder

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel

Gepubliceerd op:
De werkgever is verplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer zorg te … Lees verder

Eechtscheiding - co-ouderschap

Gepubliceerd op:
Echtscheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de partners … Lees verder

Oorzaak en gevolg in het aansprakelijkheidsrecht

Gepubliceerd op:
In het aansprakelijkheidsrecht is degene die een onrechtmatige daad of een wanprestatie heeft … Lees verder

Verborgen gebrek

Gepubliceerd op:
Voor wiens risico komt de schade van een verborgen gebrek na levering van een verkochte zaak. … Lees verder

Vriend of vijand?

Gepubliceerd op:
Wanneer u wordt aangehouden door de politie en langer dan 6 uur op het bureau moet blijven wordt … Lees verder

Schuld of aansprakelijkheid?

Gepubliceerd op:
In Diergaarde Blijdorp is de gorilla Bokito op vrijdag 18 mei 2007 uit zijn verblijf ontsnapt. … Lees verder

Samen uit elkaar

Gepubliceerd op:
De vorige keer heeft mijn collega u al iets verteld over een echtscheiding met twee advocaten, … Lees verder

Gescheiden, en dan?

Gepubliceerd op:
In twee vorige columns op deze plaats hebben mijn collega’s Vellekoop en Meijers u verteld … Lees verder

Who’s the Bob?

Gepubliceerd op:
Afgelopen maand is er een wetsvoorstel ingediend om het alcoholgebruik in het verkeer nog … Lees verder

Echt Scheiden?

Gepubliceerd op:
De meest bekende showbizzscheiding is die van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana. Op … Lees verder

Deal or no deal

Gepubliceerd op:
Het Hof van Joosten, Zestien miljoen rechters en de Rijdende Rechter, zomaar een greep uit de … Lees verder

Het zal je maar gebeuren….. failliet!

Gepubliceerd op:
Iedere dinsdagmorgen rond de klok van 10:00 uur is het op de tweede etage van  de Haagse … Lees verder

Onderaanneming en de Wet Ketenaansprakelijkheid

Gepubliceerd op:
Bouwbedrijf Sanders B.V. maakt bij de uitvoering van verschillende bouwprojecten gebruik van … Lees verder

Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd op:
Zowel grote als kleine ondernemingen maken vaak gebruik van algemene voorwaarden bij de in- of … Lees verder

Toegankelijk, eenvoudig en informeel?

Gepubliceerd op:
Het bestuursrechtelijke proces speelt zich af tussen de burger en de overheid. Volgens de … Lees verder

Waar voor je geld!

Gepubliceerd op:
Er was eens een dame van respectabele leeftijd, die bij een Reizenclub een georganiseerde … Lees verder

Werkgeversaansprakelijkheid

Gepubliceerd op:
Zoals de Kroniek Aansprakelijkheidsrecht ook in het Advocatenblad van 10 juli 2009 vermeldde … Lees verder

Het ouderschapsplan

Gepubliceerd op:
De zomer is een populaire periode om te scheiden. We zagen het al gebeuren in showbizzland, maar … Lees verder

Verlagen personeelskosten

Gepubliceerd op:
In het huidige economische klimaat zijn veel werkgevers genoodzaakt personeelskosten te … Lees verder

Planschadevergoeding

Gepubliceerd op:
Planologische besluiten, zoals bestemmingsplannen, kunnen schade veroorzaken. U kunt … Lees verder

Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten

Gepubliceerd op:
Iedereen kent het wel. Op 1 januari sluit men vol goede moed een sportabonnement voor de locale … Lees verder