Blogs

Payrolling

Gepubliceerd op:
Over payrolling is de afgelopen jaren veel geschreven en veel geprocedeerd. Bij payrolling wordt … Lees verder

Artikel 23 Faillissementswet en betalingen rond datum faillissement

Gepubliceerd op:
Indien een schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard heeft dit op grond van artikel … Lees verder

Administratieplicht voor bestuurders van rechtspersonen

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 2:10 BW is het bestuur van een rechtspersoon verplicht de vermogenstoestand … Lees verder

Overgangsregeling seizoenswerkers t.a.v. transitievergoeding

Gepubliceerd op:
Ook seizoenwerkers hebben dus recht op de transitievergoeding als na minimaal twee jaar hun … Lees verder

Teeltschade verhalen op tuinbouwtoeleverancier

Gepubliceerd op:
In de tuinbouw worden producten gekweekt in een proces waarbij de kweker gebruik maakt van … Lees verder

De nadere regels voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding

Gepubliceerd op:
Eindelijk zijn ze verschenen, de langverwachte ministeriële regelingen waarin nader invulling … Lees verder

Fondsbijdragen: afdwingbare exploitatiekosten of betaalplanologie?

Gepubliceerd op:
Kunnen initiatiefnemers worden verplicht om mee te betalen aan regionale ontwikkelingen? … Lees verder

Lezing Dick Bosboom bij de NVB over de WWZ

Gepubliceerd op:
Inperking flexibiliteit Aanzegvergoeding Transitievergoeding Vast contract en dan Pensioenontslag Lees verder

Seizoenarbeid (in de tuinbouw) en transitievergoeding.

Gepubliceerd op:
De nieuwe wetgeving (WWZ) houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Met name de werkgevers, waarbij … Lees verder

Schending fundamenteel beginsel van een goede procesorde: vernietiging faillissement

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of op verzoek … Lees verder

Is de ARBO aansprakelijk voor de loonsanctie van het UWV

Gepubliceerd op:
Indien de werkgever zijn re-integratie verplichtingen gedurende de eerste 104 weken van … Lees verder

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Gepubliceerd op:
Als een werknemer ziek wordt en blijft heeft hij volgens de wet recht op 2 jaar … Lees verder

Recht op thuiswerken wordt wettelijk verankerd!

Gepubliceerd op:
De Eerste Kamer heeft op 14 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel “Flexibel … Lees verder

Het schriftelijkheidsvereiste van 2:247 BW: Leg een overeenkomst met jezelf goed vast

Gepubliceerd op:
Artikel 2:247 BW is klein artikel, maar kan grote gevolgen hebben. Het bepaalt dat … Lees verder

De lagere rechtspraak over verpandingsverboden

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft vorig jaar het arrest Intergamma/ Coface gewezen. Zie mijn blog van 28 maart … Lees verder

Verklaring curator vereist omtrent pogingen minnelijk akkoord bij omzettingsverzoek naar schuldsaneringsregeling.

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 284 lid 1 Faillissementswet (hierna te noemen: Fw) kan een natuurlijk … Lees verder

Opgelichte beleggers in landbouwgrond

Gepubliceerd op:
Op 10 maart 2015 besteedde het televisie-programma Opgelicht?! aandacht aan oplichtingpraktijken … Lees verder

Artikel 20 Faillissementswet en de uitleg van het begrip “verwerven”

Gepubliceerd op:
Blijkens artikel 20 Faillissementswet omvat een faillissement het gehele vermogen van de … Lees verder

Een nieuwe wending in de discussie over het pandrecht op het saldo van de participatiereserve aangehouden bij FloraHolland?

Gepubliceerd op:
Leden van (tegenwoordig) Koninklijke Bloemenveiling FloraHolland U.A. houden bij diezelfde … Lees verder

Aanvragen eigen faillissement natuurlijke personen: belangrijk voor omzetting faillissement naar WSNP of misbruik van recht?

Gepubliceerd op:
Voor ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren is een faillissement vaak het gevolg. Een … Lees verder

Een toetredende (beherend) vennoot is aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor zijn toetreden

Gepubliceerd op:
In de literatuur en jurisprudentie bestond onduidelijkheid of een toegetreden (beherend) vennoot … Lees verder

Baat het wel, failleer dan wel

Gepubliceerd op:
Op besluit van de algemene vereniging van aandeelhouders (AVA) kan ex artikel 2:19 lid 4 BW een … Lees verder

Verklaring omtrent mogelijkheid schuldregeling ook vereist bij verzoek omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 15b Faillissementswet kan een faillissement in bepaalde gevallen op verzoek … Lees verder

Betaling van bankrekening na datum faillissement, onrechtmatige daad tov de bank?

Gepubliceerd op:
Door de faillietverklaring verliest een gefailleerde (rechts)persoon van rechtswege de … Lees verder

Omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen

Gepubliceerd op:
Als het aan CDA-kamerleden Peter Oskam en Monica Keijzer ligt, moet het voor grootouders … Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid bij IE-inbreuk

Gepubliceerd op:
Op 4 februari 2015 heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen in een zaak die zag op het … Lees verder

Schade door onjuiste overheidsinformatie

Gepubliceerd op:
De overheid verstrekt in het dagelijks leven zeer veel informatie aan burgers en bedrijven. Vaak … Lees verder

Artikel 37 Faillissementswet sluit betaling van prestaties verricht voor datum faillissement niet uit

Gepubliceerd op:
Het uitgangspunt in geval van een faillissement is dat de faillietverklaring in beginsel geen … Lees verder

Doorstart failliete onderneming en overname personeel

Gepubliceerd op:
Vrijwel elke doorstarter zal per 1 juli 2015 te maken krijgen met de nieuwe ketenregeling en … Lees verder

Het faillissement van de V.O.F. niet meer direct het faillissement van de vennoten

Gepubliceerd op:
Tot 6 februari 2015 was de heersende leer dat het faillissement van de vennootschap onder firma … Lees verder

Een faillissement van een VOF leidt niet meer direct tot het faillissement van een vennoot

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad komt genuanceerd terug op de regel dat een faillissement van een vennoot steeds … Lees verder

Het schietincident in Alphen aan den Rijn in juridisch perspectief

Gepubliceerd op:
Inleiding Een suïcidaal psychiatrisch patiënt met een obsessie voor wapens behoort men geen … Lees verder

Leegstand: welke kansen biedt de wet?

Gepubliceerd op:
Het komt vandaag de dag helaas nog steeds vaak voor dat een eigenaar langdurig met een … Lees verder

Winkeltijdenwet III

Gepubliceerd op:
Het is alweer enige tijd geleden dat ik een blog heb gewijd aan de Winkeltijdenwet. De reden … Lees verder

Aan welke eisen moet een vakantiewoning voldoen? (deel 1)

Gepubliceerd op:
De markt voor vakantiewoningen en recreatiewoningen in Nederland blijft groeien. Veel … Lees verder

Beslagverbod op specifieke roerende zaken

Gepubliceerd op:
Een schuldeiser kan, tenzij bij wet of overeenkomst anders is bepaald, zijn vordering verhalen … Lees verder

Het boek is uit voor Tom Kabinet, of toch niet?

Gepubliceerd op:
Tom Kabinet is een website waarop particulieren tweedehands e-books kunnen aan- of verkopen. Het … Lees verder

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) en Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)

Gepubliceerd op:
Recentelijk heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de … Lees verder

Artikel 39 lid 1 Faillissement is ook van toepassing op de (ver)huur van roerende zaken

Gepubliceerd op:
Als een gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst door … Lees verder

(Niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding

Gepubliceerd op:
Weer een jaar voorbij. Na het eten van oliebollen en het drinken van champagne zouden … Lees verder

Voortzetting van een onderneming zonder bedrijfsopvolging

Gepubliceerd op:
Ik ben ondernemer en denk  aan mijn pensioen, mijn kinderen hebben echter geen … Lees verder

Nare verrassing voor werkgevers: Transitievergoeding flexwerkers pakt hoger uit dan gedacht !

Gepubliceerd op:
Per 1 juli 2015 wijzigt de zogenaamde ketenregeling. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd … Lees verder

Webike2changediabetes TransCyprus 2014

Gepubliceerd op:
http://www.bvdgf.org/nieuws/bericht/14616/de-ddd-dagen-op-cyprus/ Lees verder

Sporten met diabetes zo simpel...

Gepubliceerd op:
http://www.bvdgf.org/nieuws/bericht/14580/sporten-met-diabetes-is-zo-simpel-----/   Lees verder

Belangrijke wijzigingen kinderalimentatie

Gepubliceerd op:
Met ingang van 1 januari a.s. treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Deze wet heeft … Lees verder

De gevolgen voor de bestuurder/ minderheidshaandeelhouder van zijn ontslag door de AVA

Gepubliceerd op:
Een besloten of naamloze vennootschap wordt bestuurd door de haar bestuur. De Algemene … Lees verder

Wachten met bedrijfseconomisch ontslag of niet?

Gepubliceerd op:
Onder het huidige recht kunnen werkgevers die in financieel zwaar weer verkeren werknemers … Lees verder

Wat zijn de gevolgen van het ten onrechte niet vaststellen van een exploitatieplan?

Gepubliceerd op:
Wat zijn de gevolgen wanneer blijkt dat door middel van een bestemmingswijziging een aangewezen … Lees verder

Wijziging Ontslagbesluit voor payrollwerknemers per 1 januari 2015

Gepubliceerd op:
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn afspraken gemaakt over de ontslagbescherming van … Lees verder

Nederland en het downloadverbod

Gepubliceerd op:
Tot voor kort maakten veel mensen gebruik van torrents om daar de nieuwste films, tv-series of … Lees verder

Challenge na challenge!

Gepubliceerd op:
In 1987 heb ik besloten om met ingang van het nieuwe wielrenseizoen te gaan wielrennen; als … Lees verder

Wetsvoorstel tijdelijke huur woonruimte

Gepubliceerd op:
Minister Blok heeft recentelijk een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, waarin een aantal … Lees verder

Worden ontslagrondes na 1 juli 2015 goedkoper?

Gepubliceerd op:
Met ingang van 1 juli 2015 wordt de Kantonrechtersformule verlaten en ingeruild voor de … Lees verder

Verzet en hoger beroep tegen faillietverklaring: pas op voor de korte termijn!

Gepubliceerd op:
Indien u of uw vennootschap in de toestand verkeert te hebben opgehouden te betalen kan de … Lees verder

Getalscriteria en differentiatie naar leeftijd in het arbeidsrecht

Gepubliceerd op:
Getalscriteria kennen we al in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Aanpassing Arbeidsduur. … Lees verder

AOW-ers laten doorwerken wordt aantrekkelijker

Gepubliceerd op:
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om AOW-ers in dienst te houden of te … Lees verder

Utopie: OM-denken op OM-zitting,

Gepubliceerd op:
Cliënt raakt op straat verzeild in een woordenwisseling met iemand die hij uit de buurt kent. … Lees verder

Google en het recht om vergeten te worden

Gepubliceerd op:
Op 13 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de EU een spraakmakende uitspraak gewezen voor … Lees verder

Wanneer is sprake van een oorspronkelijk hoofdgebouw in de zin van het Bor?

Gepubliceerd op:
In een recente uitspraak van 22 oktober 2014 (procedurenummer: 201400194/1/A1) heeft de Afdeling … Lees verder

Betaling in natura in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Contractspartijen komen regelmatig overeen dat een (betalings)verplichting wordt voldaan in … Lees verder

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed?

Gepubliceerd op:
  Wat is het verschil tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed? Dat is … Lees verder

Pensioenontslag; na 1 juli 2015 makkelijker, of toch niet?

Gepubliceerd op:
De Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) regelt het nieuwe ontslagrecht en treedt in werking op 1 juli … Lees verder

“Baat het niet, failleer dan niet”

Gepubliceerd op:
Indien een BV in een twee voor twaalf situatie verkeert rest de algemene vergadering van … Lees verder

Handhavend optreden is bijna nooit onevenredig

Gepubliceerd op:
Burgemeester en wethouders zijn in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen illegale … Lees verder

Is het zinvol het faillissement aan te vragen van een ontbonden vennootschap

Gepubliceerd op:
Een besloten vennootschap wordt onder meer ontbonden door een besluit daartoe van de algemene … Lees verder

Voorzienbaarheid staat niet altijd aan de vergoeding van planschade in de weg

Gepubliceerd op:
In bestuursrechtelijke zaken is het niet alleen belangrijk om te beschikken over een lange adem, … Lees verder

Optelling van hobbymatige activiteiten kan leiden tot handhavingsrisico

Gepubliceerd op:
Het komt vaak voor dat op percelen met een (gedeeltelijke) woonbestemming, vaak gelegen in het … Lees verder

Is een landgoed dat alleen via het water te bereiken is nog openbaar toegankelijk?

Gepubliceerd op:
Voor de eigenaar van een landgoed kan het van groot financieel belang zijn om door de … Lees verder

Een eenmaal verbeurde dwangsom moet bijna altijd worden betaald

Gepubliceerd op:
Een bestuursorgaan, zoals een college van burgemeester en wethouders, is in beginsel verplicht … Lees verder

Wie draagt de onderzoekskosten van een bestemmingsplan?

Gepubliceerd op:
  In de praktijk komt de vraag regelmatig voor wie in het kader van de wijziging van een … Lees verder

12 steden, 13 ongelukken

Gepubliceerd op:
In het programma 12 steden, 13 ongelukken werd men getuige van een verkeersongeval en zag men … Lees verder

Verhuur van kantines en restaurants bij sportverenigingen

Gepubliceerd op:
De verhuur van een bedrijfsruimte, die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de … Lees verder

Vanaf 1 november 2014: vergunningvrij bouwen onder het nieuwe Bor

Gepubliceerd op:
Het lijkt er sterk op dat de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) nu echt aanstaande … Lees verder

Selectieve betaling in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Het selectief betalen van schuldeisers door een bestuurder van een rechtspersoon is als zodanig … Lees verder

Hoe een kwekersrecht op bollen bepalend kan zijn voor de omvang van schade bij paulianeus handelen

Gepubliceerd op:
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 31 januari 2012 een arrest gewezen dat mijns inziens ten … Lees verder

Eigendomsvoorbehoud voorkomt schade

Gepubliceerd op:
Krachtens art. 20 van de Faillissementswet (Fw) omvat het faillissementbeslag het gehele … Lees verder

Koop en verkoop woning: schriftelijk?

Gepubliceerd op:
Stel: u wilt uw woning verkopen en in het plaatselijke café bereikt u – onder het genot … Lees verder

Fiscale eenheid en faillissement: geen goede combinatie

Gepubliceerd op:
Veel concerns c.q. groepen van vennootschappen met een moedermaatschappij en één of meer … Lees verder

Banenafspraak arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten

Gepubliceerd op:
De overheid heeft ingezet op het scheppen van banen door het bedrijfsleven voor … Lees verder

Visie ruimte en mobiliteit en Verordening ruimte 2014

Gepubliceerd op:
In het omgevingsrecht is de positie van de provincie nog altijd erg belangrijk; zo stuurt de … Lees verder

Gebiedsontwikkeling en de rol en taken van de netbeheerder onder de Elektriciteitswet 1998

Gepubliceerd op:
Inleiding In april van dit jaar is het “Visiedocument Duurzaamheid en … Lees verder

Meerdere leveranciers op één energieaansluiting!?

Gepubliceerd op:
Bij besluit van 14 augustus 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een voor de … Lees verder

Meneer de curator wacht op antwoord

Gepubliceerd op:
Artikel 105 Faillissementswet verplicht de gefailleerde om aan de rechter-commissaris en de … Lees verder

Detailhandel in supermarkten en de Europese Dienstenrichtlijn

Gepubliceerd op:
In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat ten behoeve van de vestiging van een nieuwe … Lees verder

De termijnstelling aan een pand- of hypotheekhouder ex art. 58 Faillissementswet

Gepubliceerd op:
Een pand- of hypotheekhouder heeft als schuldeiser in een faillissement een sterk recht. Hij kan … Lees verder

Burgemeesters te streng bij sluiting woning/bedrijfshal, na aantreffen hennepplantage?

Gepubliceerd op:
Het zal je maar overkomen; je bent eigenaar van een woning of een bedrijfshal, en er meldt zich … Lees verder

Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking

Gepubliceerd op:
Het komt wel vaker voor dat de wetgever maatschappelijke ontwikkelingen niet kan bijbenen. Een … Lees verder

Niets is wat het lijkt

Gepubliceerd op:
Cliënt, een man van middelbare leeftijd, echtgenoot, vader, kostwinner, 25 jaar werkzaam in de … Lees verder

Failliet of niet

Gepubliceerd op:
Krachtens artikel 6 lid 3 Faillissementswet (Fw) dient een faillissement van een schuldenaar te … Lees verder

(Beperkte) overname van loonbetalingen onder de loongarantieregeling bij faillissement

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 26 Faillissementswet kunnen schuldeisers vorderingen op een gefailleerde … Lees verder

Het civielrechtelijk bestuursverbod: een nieuwe maatregel tegen faillissementsfraude

Gepubliceerd op:
In politiek Den Haag is de bestrijding van faillissementsfraude een onderwerp dat de gemoederen … Lees verder

Concurrentiebeding / aanpassen standaard overeenkomst voor bepaalde tijd

Gepubliceerd op:
Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is per 1 januari 2015 … Lees verder

Follow up nieuw ontslagrecht

Gepubliceerd op:
Vorige week is de nieuwe wet Werk en Zekerheid ook in de Eerste Kamer aangenomen, zij het dat de … Lees verder

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid door Eerste Kamer aangenomen.

Gepubliceerd op:
De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De … Lees verder

Komt een beëindigingvergoeding tijdens de looptijd van een schuldsaneringsregeling toe aan de boedel?

Gepubliceerd op:
Om het aantal faillissementen van natuurlijke personen terug te dringen is met ingang van 1 … Lees verder

Sociaal Plan, Plaatsmakersregeling en RVU

Gepubliceerd op:
Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan. Sommige Sociale Plannen bieden de … Lees verder

Bedrijfsmatig gebruik van een (sport)paard

Gepubliceerd op:
De vraag of een (sport)paard bedrijfsmatig wordt gebruikt is van cruciaal belang voor de vraag … Lees verder

De Nieuwe Aanbestedingswet: hoe zat het ook alweer?

Gepubliceerd op:
Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet van kracht geworden. De wet verving het Besluit … Lees verder

Kan een pandrecht worden gevestigd op de saldi van de ledenlening en participatiereserve aangehouden bij FloraHolland?

Gepubliceerd op:
Leden van (tegenwoordig) Koninklijke Bloemenveiling FloraHolland U.A. houden bij diezelfde … Lees verder

Wijziging Besluit omgevingsrecht: gebruikswijziging gebouwen

Gepubliceerd op:
In een eerdere blog over de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor), heb ik de tijdelijke … Lees verder

Luchtkwaliteit en detailhandelontwikkelingen

Gepubliceerd op:
Het is niet voor alle (vastgoed)ontwikkelingen nodig om een luchtkwaliteitonderzoek te … Lees verder

Een woonboot is sinds kort meestal een bouwwerk

Gepubliceerd op:
Wil juridisch sprake zijn van een bouwwerk, dan moet aan een aantal kerncriteria zijn voldaan; … Lees verder

Geen sterke positie voor onderhuurder van winkelruimte na het einde van de hoofdhuur

Gepubliceerd op:
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een arrest gewezen over de positie van een onderhuurder … Lees verder

Slachtoffer van phishing, wat nu?

Gepubliceerd op:
U leest het maar al te vaak, inloggegevens worden op een slinkse wijze ontvreemd en vervolgens … Lees verder

De rituele dans in de advocatuur

Gepubliceerd op:
Laatst had ik een zitting in een zaak die ging over een geschil over de beëindiging van een … Lees verder

Geschillen tussen zakenpartners: De Shoot-out

Gepubliceerd op:
Als je te horen krijgt dat er tussen Den Haag en Rotterdam langs de A13 bij Delft een shoot-out … Lees verder

De borg die niet hoeft te betalen aan de bank, het kan

Gepubliceerd op:
De rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 januari 2014 vonnis gewezen in een zaak tussen een bank … Lees verder

Huurbeëindiging bij renovatie van verhuurde winkelruimte

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft op 14 februari 2014 een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot een door … Lees verder

Twee jaar ziek en dan..

Gepubliceerd op:
De meeste werknemers en met name werkgevers weten wel dat er na verloop van twee jaar ziekte … Lees verder

De uitleg van een verbod om rechten met betrekking tot een vennootschap over te dragen en/of te bezwaren. Wel of geen pandrecht.

Gepubliceerd op:
In mijn vorige blog ging ik reeds in op de uitleg van een verbod om vorderingen over te dragen … Lees verder

De ladder voor duurzame verstedelijking

Gepubliceerd op:
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de zogenaamde … Lees verder

Nog geen duidelijkheid over de uitleg van verpandingsverboden?

Gepubliceerd op:
Menig jurist op het gebied van Insolventie, Financiering en Zekerheden was in afwachting van het … Lees verder

Herziening arbeidsrecht

Gepubliceerd op:
Eerder heb ik (op hoofdlijnen) aangegeven wat de beoogde wijzigingen in het arbeidsrecht zijn, … Lees verder

Een verstekvonnis geen deugdelijke grondslag voor een faillissementsaanvraag!?

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of - om … Lees verder

Het maatschappelijk belang van advieswerkzaamheden in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een ondernemer verkerend in de twee voor twaalf … Lees verder

Wanneer eindigt de onderhoudsplicht jegens kinderen?

Gepubliceerd op:
In mijn dagelijkse praktijk krijg ik regelmatig de vraag tot welke leeftijd een bijdrage voor de … Lees verder

Huurovereenkomsten aanpassen aan de Warmtewet

Gepubliceerd op:
Via een eerder blog informeerden wij u reeds over de inwerkingtreding van de nieuwe Warmtewet … Lees verder

Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in vogelvlucht

Gepubliceerd op:
Het wetsvoorstel is inmiddels (met enkele aanpassingen) aangenomen door de Tweede Kamer en ligt … Lees verder

Mag de omvang van een leverancierskrediet worden ingeperkt?

Gepubliceerd op:
door mr. E.A.H. ten Berge In veel handelsrelaties is de afnemer niet verplicht de geleverde … Lees verder

Hoe ver gaan de bevoegdheden van de pandhouder?

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft op 21 februari 2014 weer wat duidelijkheid verschaft in de (on)bevoegdheden … Lees verder

Inbetalinggeving kort voor faillissement

Gepubliceerd op:
In de huidige economische tijd komt het steeds vaker voor dat bedrijven de facturen zo laat … Lees verder

Verpandingsverboden, problematisch voor de financiering van bedrijven?

Gepubliceerd op:
In steeds meer branches en bij veelal grote partijen is in de eigen inkoopvoorwaarden een verbod … Lees verder

Herziene notitie inzake aspecten van de toepassing van de Onteigeningswet (Onteigening I)

Gepubliceerd op:
Op 14 januari 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de herziene notitie inzake … Lees verder

Intellectueel eigendom en de bescherming van apps

Gepubliceerd op:
Tegenwoordig bezit bijna iedereen wel een smartphone of een tablet. Deze smartphones en tablets … Lees verder

Feitelijke ongelijkheid door opleggen alcoholslot?

Gepubliceerd op:
Inleiding   Het alcoholslot programma, een nieuwe maatregel binnen de vorderingsprocedure … Lees verder

De nieuwe Warmtewet laat kleinverbruikers niet zomaar in de kou staan

Gepubliceerd op:
Bloed, zweet en tranen heeft het de Kamer gekost, maar op 1 januari 2014 is dan toch eindelijk … Lees verder

De wettelijke vermoedens bij paulianeus handelen nader bezien

Gepubliceerd op:
Paulianeus handelen lijkt in de adviespraktijk inmiddels een juridisch begrip van algemene … Lees verder

Bestuursrechtelijke handhaving: wie stelt, moet meestal bewijzen

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet, draagt de eigenaar van een bouwwerk, open … Lees verder

Nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning gaat kansen bieden!

Gepubliceerd op:
De grondposities van gemeenten blijven onder druk staan. In de periode van 2010 tot 2012 hebben … Lees verder

Politie zet minderjarige in; (uit)lokmiddel?

Gepubliceerd op:
Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcoholhoudende drank aan jongeren … Lees verder

Vrije advocaatkeuze, ook in bestuursrechtelijke procedures!

Gepubliceerd op:
Rechtsbijstandsverzekeraars hebben jarenlang de vrije keuze voor een advocaat beperkt. Zoals u … Lees verder

Niet tijdige publicatie van de jaarrekening: belangrijk verzuim!

Gepubliceerd op:
Op iedere N.V. en B.V. rust de wettelijke plicht tot publicatie van de jaarrekening. … Lees verder

Aansprakelijkheid van bestuurder door oprichting besloten vennootschap

Gepubliceerd op:
In afwijking van de hoofdregel dat het bestuur van een besloten vennootschap niet aansprakelijk … Lees verder

Beoordeling voorzienbaarheid planschade aangescherpt

Gepubliceerd op:
Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord: als een eigenaar van een onroerende zaak wordt … Lees verder

Booming business! Regels voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk

Gepubliceerd op:
In 2012 werd in Nederland voor ongeveer 70 miljoen euro aan vuurwerk besteed. Het topjaar voor … Lees verder

Positie werknemer in geval van doorstart na faillissement

Gepubliceerd op:
Als gevolg van de economische malaise bevinden steeds meer bedrijven zich in zwaar weer. Steeds … Lees verder

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar Tweede Kamer

Gepubliceerd op:
Op 29 november jl. is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Beoogd … Lees verder

Tatoeëren moet je leren

Gepubliceerd op:
De tatoeage is tegenwoordig niet weg te denken uit ons straatbeeld of liever gezegd strandbeeld. … Lees verder

Retentierecht bij faillisssement: De adder onder het gras

Gepubliceerd op:
Als curator in een faillissement word je nog wel eens geconfronteerd met een crediteur die reeds … Lees verder

De onderlinge (on)mogelijkheden bij concernfinanciering (deel 2)

Gepubliceerd op:
Menig ondernemer is via de eigen holdingmaatschappij bestuurder en (enig) aandeelhouder van een … Lees verder

De onderlinge (on)mogelijkheden bij concernfinanciering (deel 1)

Gepubliceerd op:
Menig ondernemer is via de eigen holdingmaatschappij bestuurder en (enig) aandeelhouder van een … Lees verder

Voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring?

Gepubliceerd op:
Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 november 2013 een arrest gewezen waarbij (in hoger beroep) … Lees verder

Op weg naar een schone lei?

Gepubliceerd op:
De wetgever heeft in 1998 de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geïntroduceerd. De … Lees verder

De ruimtelijke beheersverordening: planologische ijstijd?

Gepubliceerd op:
Sinds 1 juli 2013 staan steeds meer gemeenten onder tijdsdruk om oude bestemmingsplannen te … Lees verder

Een buitengerechtelijk dwangakkoord

Gepubliceerd op:
Een onderneming die in ernstige financiële problemen verkeert kan - ter voorkoming van een … Lees verder

80% van de mensen heeft geen idee wat er op je af kan komen bij het overlijden van een familielid.

Gepubliceerd op:
De meeste mensen staan er niet bij stil. Maar als zij vóór hun overlijden hun zaken niet goed … Lees verder

Retentierecht machtig middel, ook in faillissement

Gepubliceerd op:
Het retentierecht is kort gezegd de bevoegdheid om een zaak (roerend of onroerend) voorlopig … Lees verder

Onderwijs als wapen tegen recidive

Gepubliceerd op:
Spijbelen is vaak een signaal voor dieperliggende problemen. Vaak zijn dat problemen in de … Lees verder

Vergunningvrij bouwen kan in bestemmingsplan worden beperkt

Gepubliceerd op:
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het verboden is om zonder … Lees verder

Vragen en antwoorden over erfrecht

Gepubliceerd op:
De voorlichtingsbijeenkomsten over het erfrecht hebben volle zalen getrokken. Een teken dat … Lees verder

Welke belangen worden beschermd door de zondagavondontheffing?

Gepubliceerd op:
Ofschoon door de wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 gemeenten de vrijheid hebben om … Lees verder

Einde alimentatieplicht bij trouwen of samenwonen

Gepubliceerd op:
Op grond van de wet eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wanneer de … Lees verder

Overheid blijft duurzame energie ondersteunen!

Gepubliceerd op:
Al lange tijd stimuleert de overheid de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame … Lees verder

Inzet van alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven

Gepubliceerd op:
Onlangs is er een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft de aanpak van geweld onder invloed … Lees verder

Aanpassing van huurprijzen van winkelruimtes

Gepubliceerd op:
Zoals bekend staan er in Nederland steeds meer winkels leeg. Daardoor is er een markt ontstaan, … Lees verder

Dienstverlening 2.0 3.0 en verder

Gepubliceerd op:
Het Nederlandse landschap van dienstverlening is de afgelopen jaren voor veel consultants, … Lees verder

Ontslagen door de curator! Einde oefening of zijn er toch nog kansen?

Gepubliceerd op:
Een werknemer die zich geconfronteerd ziet met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door de … Lees verder

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Gepubliceerd op:
Hoe wordt kinderalimentatie volgens de nieuwe richtlijn met ingang van 1 april 2013 berekend? … Lees verder

Brengt het nog wat op? Is het wel de moeite waard?

Gepubliceerd op:
De Kromme Jongens is een Westlandse band die zeker in de jaren ’90 vele hits scoorden over … Lees verder

Kunnen meerdere winkelformules samen één winkel vormen?

Gepubliceerd op:
In de praktijk blijkt de uitleg van de Winkeltijdenwet (Wtw) nog steeds tot discussie aanleiding … Lees verder

Meer rechten voor oproepkrachten

Gepubliceerd op:
De wet bepaalt dat als met een oproepkracht een arbeidsduur van minder dan 15 uur per week is … Lees verder

Vertraging ontslagvergunning: oorzaak en gevolg.

Gepubliceerd op:
Mijn ervaring is dat veruit (ja echt, niet allemaal) de meeste werkgevers, althans hun directe … Lees verder

Verhuizing met kinderen na echtscheiding

Gepubliceerd op:
Is het een ouder toegestaan om na een echtscheiding met een minderjarig kind naar een andere … Lees verder

Wederom Payrollbedrijven opgelet.

Gepubliceerd op:
Enige tijd geleden wees ik u op een opzienbarende uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam … Lees verder

Tekst van het Sociaal Akkoord april 2013

Gepubliceerd op:
Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw MEER … Lees verder

Risico's van digitale zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften

Gepubliceerd op:
Processtukken, zoals bezwaarschriften of zienswijzen, kunnen tegenwoordig digitaal bij het … Lees verder

Overgang van onderneming bij outsourcing in de ICT-sector

Gepubliceerd op:
Outsourcing is een bekend fenomeen. Een bedrijf besteedt bedrijfsactiviteiten uit aan een … Lees verder

Onverwacht bezoek; de BSA op de stoep!

Gepubliceerd op:
De laatste tijd komen er steeds weer meldingen dat de BSA bij bedrijven op de stoep staat of dat … Lees verder

Beleidsregels en winkeltijdenverordening

Gepubliceerd op:
Zolang de beoogde wijziging van de Winkeltijdenwet (het initiatiefwetsvoorstel van de leden … Lees verder

Reorganisatie of salarisverlaging ?

Gepubliceerd op:
Reorganisatie of salarisverlaging? In de huidige recessie volgen reorganisaties elkaar in snel … Lees verder

EBH Elshof partner in Expertgroep Gebiedsmanagement

Gepubliceerd op:
 Expertgroep gebiedsmanagement Op initiatief van PT Finance, is sinds het najaar 2012 een … Lees verder

Payroll bedrijven opgelet!

Gepubliceerd op:
De Kantonrechter Rotterdam heeft kort geleden een opzienbarende uitspraak gewezen over … Lees verder

Vastleggen van kentekens

Gepubliceerd op:
Op de site van de RDW zie ik dat op dit moment de laatst afgegeven kentekenplaat 48-ZVN-6 is. … Lees verder

Wet versterking positie rechter-commissaris en de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken

Gepubliceerd op:
Wet versterking positie rechter-commissaris en de Wet herziening regels betreffende de … Lees verder

Opsplitsen van een bouwplan onder de Wabo

Gepubliceerd op:
In mijn praktijk komt het met enige regelmaat voor dat een ontwikkelaar een bouwplan wil … Lees verder

Inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk uitgesteld

Gepubliceerd op:
Inkomensafhankelijke huurverhoging voor zittende huurders mogelijk op de lange baan   De … Lees verder

Directe lijnen Energierecht en Electriciteitswet

Gepubliceerd op:
Directe lijnen (Energierecht / Elektriciteitswet). Met de invoering van het derde pakket … Lees verder

Verzuim en opeisbaarheid. Welwillendheid kan u duur komen te staan

Gepubliceerd op:
Welwillendheid kan u duur komen te staan. Maar al te vaak gebeurt het dat een product niet … Lees verder

Jeugdzonde..bewijs van goed gedrag

Gepubliceerd op:
Jeugdzonde… bewijs van goed gedrag?   Dagelijks worden er jongeren veroordeeld voor … Lees verder

Experimentenwet BI-zones

Gepubliceerd op:
Experimentenwet BI-zones Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de … Lees verder

Zorg en de Maatregelen van kabinet Rutte II

Gepubliceerd op:
De zorg staat voor (meer) uitdagingen! (of: de 4,5% regeling en de zorg… ) Op dit moment … Lees verder

De woningmarkt en het regeerakkoord

Gepubliceerd op:
Ingrijpende plannen van het nieuwe kabinet voor de woningmarkt   In het regeerakkoord … Lees verder

Ontheffingen Winkeltijdenwet

Gepubliceerd op:
Schaarse ontheffingen In mijn praktijk sta ik regelmatig winkels bij die graag op zon- en … Lees verder

Een ondernemer in het nauw

Gepubliceerd op:
Een kat in het nauw maakt rare sprongen, althans kan rare sprongen maken. Goede sprongen kan … Lees verder

Inrichtingbegrip en emissierechten

Gepubliceerd op:
De Nederlandse Emissieautoriteit hanteert een grens van 20 MW, waarboven men overgaat tot het … Lees verder

Regeerakkoord: ingrijpende hervorming ontslagrecht

Gepubliceerd op:
Ontslagrecht Tot voor kort was de insteek dat de preventieve ontslagtoets zou verdwijnen … Lees verder

"Je kunt 't niet meenemen…"

Gepubliceerd op:
Het is toch om je om te draaien in je graf. Dacht je bij leven alles goed geregeld te hebben, en … Lees verder

De nieuwe zaaksbehandeling

Gepubliceerd op:
In mijn vorige columns heb ik gesignaleerd dat het bestuursrechtelijke proces door de jaren heen … Lees verder

Ouderschapsplan

Gepubliceerd op:
Tegenwoordig lees en hoor je steeds meer over een ouderschapsplan. Maar wat is dat nu eigenlijk? … Lees verder

Hervorming Ontslagrecht

Gepubliceerd op:
Mogelijk wordt het ontslagrecht ingrijpend hervormd. Het Kabinet is inmiddels akkoord gegaan met … Lees verder

Geen faam zonder handelsnaam

Gepubliceerd op:
Ieder startende ondernemer moet bij de inschrijving van zijn onderneming in het register van de … Lees verder

Is er een dokter op de camping?

Gepubliceerd op:
Dit jaar gingen we het eens heel anders doen, geen dure vakantie in een luxe resort, maar … Lees verder

Zwijgen is zilver, spreken is goud, toch?

Gepubliceerd op:
Het spreekwoord spreekt voor zich: soms kun je beter je mond houden. Een verkoopster van een … Lees verder

Bij wie komt de rekening te liggen voor het oplossen van parkeerproblemen?

Gepubliceerd op:
De economische crisis heeft voor bepaalde activiteiten wezenlijk gevolgen terwijl voor andere … Lees verder

Diefstal van autosleutels en dekking onder de verzekering

Gepubliceerd op:
Hoe vaak komt het niet voor dat u uw autosleutels in uw jas laat zitten en deze jas in een … Lees verder

Toestemming nodig bij verhuizing met kinderen na scheiding?

Gepubliceerd op:
Steeds vaker wordt mij gevraagd of een gescheiden ouder zonder toestemming van de andere ouder … Lees verder

Samen uit elkaar

Gepubliceerd op:
U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat kan in overleg zijn, maar hoe dan … Lees verder

Social media op de werkvloer

Gepubliceerd op:
Het fenomeen ‘social media’ (zoals Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn) heeft ook … Lees verder

Lokmiddelen en uitlokking door politie

Gepubliceerd op:
Een aantal jaar geleden is de “lokfiets” bedacht. Een lokfiets is voorzien van GPS … Lees verder

Een kopie is geen koopje

Gepubliceerd op:
De laatste tijd duiken er veel verhalen in de media op van particulieren en bedrijven die worden … Lees verder

De Rechtbanktekenaar

Gepubliceerd op:
In mijn vrije tijd mag ik graag een museum of tentoonstelling bezoeken. Het zal wel met mijn … Lees verder

Door een erfenis in de problemen

Gepubliceerd op:
Toen Picasso overleed erfden zijn kinderen een collectie schilderijen. De waarde van de … Lees verder

(On)zekerheden door concurrentiebeding

Gepubliceerd op:
Een werkgever heeft er belang bij om te voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie bij een … Lees verder

Een overeenkomst, aanbod en aanvaarding

Gepubliceerd op:
In het Burgerlijk Wetboek staat eenvoudig vermeld dat een overeenkomst tot stand komt door een … Lees verder

De aansprakelijkheid van de directie

Gepubliceerd op:
Ondernemingen van enige omvang worden doorgaans ondergebracht in een rechtspersoon zoals een … Lees verder

Van uitlenen komt wenen!

Gepubliceerd op:
Het komt geregeld voor. Familie, vrienden of kennissen die elkaar geld uitlenen. Vaak gaat het … Lees verder

Verouderde bedrijfsterreinen vragen een vernieuwde aanpak!

Gepubliceerd op:
U kent ze wel. Bedrijfsterreinen met veel borden “te huur”, vaak met een aangezicht … Lees verder

Betaling in natura: niet altijd toestaan!

Gepubliceerd op:
Stelt u zich eens voor: U heeft een schildersgroothandel en een goede klant van u wil bij u voor … Lees verder

Opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Gepubliceerd op:
De wet bepaalt dat als meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar … Lees verder

Niet altijd leuke verrassingen bij scheiding

Gepubliceerd op:
Een verrassing lijkt altijd leuk, maar kan soms heel nadelig uitvallen. In … Lees verder

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel

Gepubliceerd op:
De werkgever is verplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer zorg te … Lees verder

Eechtscheiding - co-ouderschap

Gepubliceerd op:
Echtscheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de partners … Lees verder

Oorzaak en gevolg in het aansprakelijkheidsrecht

Gepubliceerd op:
In het aansprakelijkheidsrecht is degene die een onrechtmatige daad of een wanprestatie heeft … Lees verder

Verborgen gebrek

Gepubliceerd op:
Voor wiens risico komt de schade van een verborgen gebrek na levering van een verkochte zaak. … Lees verder

Vriend of vijand?

Gepubliceerd op:
Wanneer u wordt aangehouden door de politie en langer dan 6 uur op het bureau moet blijven wordt … Lees verder

Schuld of aansprakelijkheid?

Gepubliceerd op:
In Diergaarde Blijdorp is de gorilla Bokito op vrijdag 18 mei 2007 uit zijn verblijf ontsnapt. … Lees verder

Samen uit elkaar

Gepubliceerd op:
De vorige keer heeft mijn collega u al iets verteld over een echtscheiding met twee advocaten, … Lees verder

Gescheiden, en dan?

Gepubliceerd op:
In twee vorige columns op deze plaats hebben mijn collega’s Vellekoop en Meijers u verteld … Lees verder

Who’s the Bob?

Gepubliceerd op:
Afgelopen maand is er een wetsvoorstel ingediend om het alcoholgebruik in het verkeer nog … Lees verder

Echt Scheiden?

Gepubliceerd op:
De meest bekende showbizzscheiding is die van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana. Op … Lees verder

Deal or no deal

Gepubliceerd op:
Het Hof van Joosten, Zestien miljoen rechters en de Rijdende Rechter, zomaar een greep uit de … Lees verder

Het zal je maar gebeuren….. failliet!

Gepubliceerd op:
Iedere dinsdagmorgen rond de klok van 10:00 uur is het op de tweede etage van  de Haagse … Lees verder

Onderaanneming en de Wet Ketenaansprakelijkheid

Gepubliceerd op:
Bouwbedrijf Sanders B.V. maakt bij de uitvoering van verschillende bouwprojecten gebruik van … Lees verder

Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd op:
Zowel grote als kleine ondernemingen maken vaak gebruik van algemene voorwaarden bij de in- of … Lees verder

Toegankelijk, eenvoudig en informeel?

Gepubliceerd op:
Het bestuursrechtelijke proces speelt zich af tussen de burger en de overheid. Volgens de … Lees verder

Waar voor je geld!

Gepubliceerd op:
Er was eens een dame van respectabele leeftijd, die bij een Reizenclub een georganiseerde … Lees verder

Werkgeversaansprakelijkheid

Gepubliceerd op:
Zoals de Kroniek Aansprakelijkheidsrecht ook in het Advocatenblad van 10 juli 2009 vermeldde … Lees verder

Het ouderschapsplan

Gepubliceerd op:
De zomer is een populaire periode om te scheiden. We zagen het al gebeuren in showbizzland, maar … Lees verder

Verlagen personeelskosten

Gepubliceerd op:
In het huidige economische klimaat zijn veel werkgevers genoodzaakt personeelskosten te … Lees verder

Planschadevergoeding

Gepubliceerd op:
Planologische besluiten, zoals bestemmingsplannen, kunnen schade veroorzaken. U kunt … Lees verder

Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten

Gepubliceerd op:
Iedereen kent het wel. Op 1 januari sluit men vol goede moed een sportabonnement voor de locale … Lees verder