Medewerkers.

Partners

Mr. E.A.H. ten Berge
Mr. D.J. Bosboom
Mr. P.P.J. Elshof
Mr. J. Geelhoed
Mr. J. Hiemstra
Mr. J.N.L. van der Hoeven
Mr. J.J.Y. Kleingeld
Mr. M.F. Marcusse
Mr. A.A.S. Mosele
Mr. M.R. Plug
Mr. N.P.O. Ruysch
Mr. P. Vellekoop
Mr. J.J. Wittekamp

Directeur business development

Mr. P.D. Timmermans

Medewerkers

Mr. drs. M. Buitelaar
Mr. H.J. Deinum
D.H.H. Graven-Quasters
Mr. K.T. op de Hoek
Mr. F.J. Hordijk
Mr. A.Y. te Kiefte
Mr. I.E.M. Meijers-Carlier
A. van Olst
Mr. M.C.C. van Oss
Mr. J. Peeters-de Vormer
Mr. J. Postma
Mr. S. Pronk
N. Riedijk
E. Alblas-Rijnbeek
Mr. E. Sloos
Mr. N. Stolk
Mr. S. Straver
Mr. K.S.L. van Vliet
Mr. L.E.M. de Vries-Blom
Mr. M.R. Plug (Michel)
Functie:
advocaat/partner
Email:
Bereikbaarheid:
015-212.72.23
Michel Plug houdt zich bezig met alle aspecten van het bestuursrecht, met de focus op het omgevingsrecht. Hij heeft een ruime ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke en civielrechtelijke colleges. In zijn dagelijkse praktijk treedt Michel hoofdzakelijk op voor ondernemingen, instellingen en overheden, die hij bijstaat in bouwvergunningprocedures en projectbesluitprocedures, bestemmingsplanprocedures en handhavingsprocedures. Daarnaast procedeert Michel regelmatig over besluitvorming op grond van bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de Winkeltijdenwet en de Landinrichtingswet.

Michel is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en vervult naast zijn praktijk enkele bestuursfuncties.
Michel Plug
Opleiding(en)
Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1993
Publiekrechtelijk Bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht 2005
Specialisatie(s)
(Algemeen) Bestuursrecht, Publiekrechtelijk Bouwrecht
Lidmaatschap(pen)
Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
VNO-NCW Oostland
Raad voor Ondernemend Zoetermeer
The Lighthouseclub Nederland, departement Europoort
Kantoor
Delft
Sectie(s)
Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht
Vastgoed
Retail
Nevenfuncties
Bestuurslid VNO-NCW West Oostland
Departementsecretaris The Lighthouseclub
LinkedIn profiel
Twitter
Evaluatie
Evaluatie formulier


Blogs

De ladder voor duurzame verstedelijking

door Mr. M.R. Plug

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de zogenaamde ’ladder voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. Deze ladder moet gemeenten en … lees verder

Herziene notitie inzake aspecten van de toepassing van de Onteigeningswet (Onteigening I)

door Mr. M.R. Plug

Op 14 januari 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de herziene notitie inzake aspecten van de toepassing van de Onteigeningswet aan alle colleges van burgemeester en wethouders … lees verder

Bestuursrechtelijke handhaving: wie stelt, moet meestal bewijzen

door Mr. M.R. Plug

Op grond van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet, draagt de eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van … lees verder

Vrije advocaatkeuze, ook in bestuursrechtelijke procedures!

door Mr. M.R. Plug

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben jarenlang de vrije keuze voor een advocaat beperkt. Zoals u wellicht zelf al in de media hebt vernomen, is daar onlangs een einde aan gekomen. Het staat iedereen … lees verder

Beoordeling voorzienbaarheid planschade aangescherpt

door Mr. M.R. Plug

Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord: als een eigenaar van een onroerende zaak wordt geconfrontee``rd met een bouwplan in de nabijheid van zijn onroerende zaak, dat hem niet bevalt, dan … lees verder

Vergunningvrij bouwen kan in bestemmingsplan worden beperkt

door Mr. M.R. Plug

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning te bouwen of gronden in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Op deze … lees verder

Welke belangen worden beschermd door de zondagavondontheffing?

door Mr. M.R. Plug

Ofschoon door de wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 gemeenten de vrijheid hebben om de zondagsopenstelling voor winkeliers te verruimen, maken nog lang niet alle gemeenten van die … lees verder

Kunnen meerdere winkelformules samen één winkel vormen?

door Mr. M.R. Plug

In de praktijk blijkt de uitleg van de Winkeltijdenwet (Wtw) nog steeds tot discussie aanleiding te geven. Zo blijkt het voor ondernemers en voor gemeentebesturen bijvoorbeeld niet altijd op … lees verder

Risico's van digitale zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften

door Mr. M.R. Plug

Processtukken, zoals bezwaarschriften of zienswijzen, kunnen tegenwoordig digitaal bij het betreffende bestuursorgaan, bijvoorbeeld burgemeester en wethouders, worden ingediend. Daarvoor is het … lees verder

Beleidsregels en winkeltijdenverordening

door Mr. M.R. Plug

Zolang de beoogde wijziging van de Winkeltijdenwet (het initiatiefwetsvoorstel van de leden Verhoeven en Van Tongeren) niet in werking is getreden, zijn gemeenten verplicht bij het nemen van een … lees verder

Opsplitsen van een bouwplan onder de Wabo

door Mr. M.R. Plug

In mijn praktijk komt het met enige regelmaat voor dat een ontwikkelaar een bouwplan wil uitvoeren, waarbij de vraagt rijst of dat bouwplan mag worden opgesplitst op een dusdanige manier, dat … lees verder

Experimentenwet BI-zones

door Mr. M.R. Plug

Experimentenwet BI-zones Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Zo is voor het bedrijfsleven de kwaliteit en de veiligheid van de bedrijfsomgeving … lees verder

Ontheffingen Winkeltijdenwet

door Mr. M.R. Plug

Schaarse ontheffingen In mijn praktijk sta ik regelmatig winkels bij die graag op zon- en feestdagen hun deuren voor klanten geopend willen hebben. Als er binnen een gemeente geen formeel … lees verder

Vrijstelling van het bestemmingsplan

door Mr. M.R. Plug

In een bestemmingsplan wordt het gemeentelijk ruimtelijk beleid weergegeven. Het bestemmingsplan bepaalt voor welk doel de gronden mogen worden gebruikt en in het bestemmingsplan zijn tevens … lees verder