Mr. M.R. Plug

Mr. M.R. Plug

Functie: advocaat/partner
E-mail: plug@ebh-elshof.nl
Bereikbaarheid:

015-2127223Evaluatieformulier

Michel Plug houdt zich dagelijks bezig met alle facetten van het bestuursrecht, met de focus op het omgevingsrecht. Hij heeft ruim 19 jaar ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke en civielrechtelijke colleges, waaronder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van beroep voor het bedrijfsleven. Tot zijn klanten behoren ondernemingen, instellingen en overheden. Michel behandelt regelmatig planschadeverzoeken en zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheidsrecht.

In zijn praktijk treedt Michel regelmatig op voor retailers, waaronder (landelijke) supermarkten en horecainstellingen, onder meer op het vlak van schaarse vergunningen; zo heeft Michel de zaak behandeld, die landelijk veel aandacht trok als de 'Feestdagentruc' (Zie voor recente voorbeelden: Vz. CBB 26 januari 2015, ECLI:NL:CBB:2015:14, ECLI:NL:CBB:2012:BZ2031, gepubliceerd met annotatie in AB 2013/295 en ECLI:NL:CBB:2011:BV0936, gepubliceerd in JB 2012/59, NJB 2012/554 en, met annotatie, in AB 2012/161).

Michel heeft een cliënt bijgestaan in een bijzondere onteigeningszaak. De gemeente had in die zaak verzocht om de onteigening van gronden, waarop reeds een woonbestemming was gerealiseerd, maar waarvan de eigendom nog niet was verworven. De gemeente wilde door onteigening de handhaving van het bestemmingsplan zeker stellen en het bestaande gebruik overeenkomstig de bestemming consolideren. In een zeldzaam Koninklijk Besluit wees de Kroon dat onteigeningsverzoek af. (Zie KB 24 januari 2014, nr. 2014000160).

Michel is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en heeft ervaring in uiteenlopende bestuursfuncties, waaronder het bestuur van VNO-NCW Oostland.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1993
Publiekrechtelijk Bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht 2005

Specialisatie(s)

(Algemeen) Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Publiekrechtelijk Bouwrecht

Lidmaatschap(pen)

Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
VNO-NCW Oostland
Raad voor Ondernemend Zoetermeer
Lighthouse Club Nederland, departement Rijnmond
Vastgoedsociëteit Rotterdam Rijnmond VSRR
 

Kantoor Delft
Sectie Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht
Vastgoed
Retail
Taalbeheersing

nl, en, fr, de

Nevenfuncties

Bestuurslid en mede-oprichter van The Lighthouse Club Nederland, departement Rijnmond
Voorzitter businessclub Rijswijkse Golfclub RGC

LinkedIn profiel LinkedIn profiel
Twitter

Blogs

Vergunningvoorschriften, een schone zaak!

Gepubliceerd op:
Het bestuursorgaan dat bevoegd is tot de verlening van een omgevingsvergunning moet aan de … Lees verder

Windmolens en tegenwind

Gepubliceerd op:
Ofschoon windmolens in het algemeen gebaat zijn bij natuurlijke krachten, kunnen natuur- en … Lees verder

Hypermarkten en het gevaar van woordenboeken

Gepubliceerd op:
Het gebruik van een in een woordenboek opgenomen definitie voor de uitleg van een … Lees verder

Kan een vergunning voor een opzettelijk nutteloos bouwwerk worden ingetrokken?

Gepubliceerd op:
Als een omgevingsvergunning is verleend en deze vergunning in rechte onaantastbaar is worden, … Lees verder

Stuiting van bestuursrechtelijke geldschulden, het blijft opletten!

Gepubliceerd op:
Als een bestuursorgaan handhavend optreedt door het opleggen van een last onder dwangsom, … Lees verder

Nieuwe gebruiksfuncties na toepassing calamiteitenregeling

Gepubliceerd op:
Bestemmingsplannen bevatten verplichte overgangsrechtelijke regels voor calamiteiten. Van een … Lees verder

Grenzen aan de begunstigingstermijn

Gepubliceerd op:
Als sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift is het bestuursorgaan dat bevoegd is … Lees verder

Tegelen-jurisprudentie en de omgevingsvergunning

Gepubliceerd op:
Op 8 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante … Lees verder

Warmtewet, statusupdate, vergunning en handhaving

Gepubliceerd op:
Inleiding De Warmtewet is inmiddels meer dan een jaar geleden in werking getreden. Deze wet, die … Lees verder

Leegstand: welke kansen biedt de wet?

Gepubliceerd op:
Het komt vandaag de dag helaas nog steeds vaak voor dat een eigenaar langdurig met een … Lees verder

Winkeltijdenwet III

Gepubliceerd op:
Het is alweer enige tijd geleden dat ik een blog heb gewijd aan de Winkeltijdenwet. De reden … Lees verder

Wanneer is sprake van een oorspronkelijk hoofdgebouw in de zin van het Bor?

Gepubliceerd op:
In een recente uitspraak van 22 oktober 2014 (procedurenummer: 201400194/1/A1) heeft de Afdeling … Lees verder

Handhavend optreden is bijna nooit onevenredig

Gepubliceerd op:
Burgemeester en wethouders zijn in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen illegale … Lees verder

Voorzienbaarheid staat niet altijd aan de vergoeding van planschade in de weg

Gepubliceerd op:
In bestuursrechtelijke zaken is het niet alleen belangrijk om te beschikken over een lange adem, … Lees verder

Optelling van hobbymatige activiteiten kan leiden tot handhavingsrisico

Gepubliceerd op:
Het komt vaak voor dat op percelen met een (gedeeltelijke) woonbestemming, vaak gelegen in het … Lees verder

Is een landgoed dat alleen via het water te bereiken is nog openbaar toegankelijk?

Gepubliceerd op:
Voor de eigenaar van een landgoed kan het van groot financieel belang zijn om door de … Lees verder

Een eenmaal verbeurde dwangsom moet bijna altijd worden betaald

Gepubliceerd op:
Een bestuursorgaan, zoals een college van burgemeester en wethouders, is in beginsel verplicht … Lees verder

Wie draagt de onderzoekskosten van een bestemmingsplan?

Gepubliceerd op:
  In de praktijk komt de vraag regelmatig voor wie in het kader van de wijziging van een … Lees verder

Visie ruimte en mobiliteit en Verordening ruimte 2014

Gepubliceerd op:
In het omgevingsrecht is de positie van de provincie nog altijd erg belangrijk; zo stuurt de … Lees verder

Detailhandel in supermarkten en de Europese Dienstenrichtlijn

Gepubliceerd op:
In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat ten behoeve van de vestiging van een nieuwe … Lees verder

Luchtkwaliteit en detailhandelontwikkelingen

Gepubliceerd op:
Het is niet voor alle (vastgoed)ontwikkelingen nodig om een luchtkwaliteitonderzoek te … Lees verder

Een woonboot is sinds kort meestal een bouwwerk

Gepubliceerd op:
Wil juridisch sprake zijn van een bouwwerk, dan moet aan een aantal kerncriteria zijn voldaan; … Lees verder

De ladder voor duurzame verstedelijking

Gepubliceerd op:
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de zogenaamde … Lees verder

Herziene notitie inzake aspecten van de toepassing van de Onteigeningswet (Onteigening I)

Gepubliceerd op:
Op 14 januari 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de herziene notitie inzake … Lees verder

Bestuursrechtelijke handhaving: wie stelt, moet meestal bewijzen

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet, draagt de eigenaar van een bouwwerk, open … Lees verder

Vrije advocaatkeuze, ook in bestuursrechtelijke procedures!

Gepubliceerd op:
Rechtsbijstandsverzekeraars hebben jarenlang de vrije keuze voor een advocaat beperkt. Zoals u … Lees verder

Beoordeling voorzienbaarheid planschade aangescherpt

Gepubliceerd op:
Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord: als een eigenaar van een onroerende zaak wordt … Lees verder

Vergunningvrij bouwen kan in bestemmingsplan worden beperkt

Gepubliceerd op:
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het verboden is om zonder … Lees verder

Welke belangen worden beschermd door de zondagavondontheffing?

Gepubliceerd op:
Ofschoon door de wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 gemeenten de vrijheid hebben om … Lees verder

Kunnen meerdere winkelformules samen één winkel vormen?

Gepubliceerd op:
In de praktijk blijkt de uitleg van de Winkeltijdenwet (Wtw) nog steeds tot discussie aanleiding … Lees verder

Risico's van digitale zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften

Gepubliceerd op:
Processtukken, zoals bezwaarschriften of zienswijzen, kunnen tegenwoordig digitaal bij het … Lees verder

Beleidsregels en winkeltijdenverordening

Gepubliceerd op:
Zolang de beoogde wijziging van de Winkeltijdenwet (het initiatiefwetsvoorstel van de leden … Lees verder

Opsplitsen van een bouwplan onder de Wabo

Gepubliceerd op:
In mijn praktijk komt het met enige regelmaat voor dat een ontwikkelaar een bouwplan wil … Lees verder

Experimentenwet BI-zones

Gepubliceerd op:
Experimentenwet BI-zones Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de … Lees verder

Ontheffingen Winkeltijdenwet

Gepubliceerd op:
Schaarse ontheffingen In mijn praktijk sta ik regelmatig winkels bij die graag op zon- en … Lees verder

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Ik wil een offerte