Blogs

Een toetredende (beherend) vennoot is aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor zijn toetreden

Gepubliceerd op:
In de literatuur en jurisprudentie bestond onduidelijkheid of een toegetreden (beherend) vennoot … Lees verder

Verklaring omtrent mogelijkheid schuldregeling ook vereist bij verzoek omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 15b Faillissementswet kan een faillissement in bepaalde gevallen op verzoek … Lees verder

Betaling van bankrekening na datum faillissement, onrechtmatige daad tov de bank?

Gepubliceerd op:
Door de faillietverklaring verliest een gefailleerde (rechts)persoon van rechtswege de … Lees verder

Omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen

Gepubliceerd op:
Als het aan CDA-kamerleden Peter Oskam en Monica Keijzer ligt, moet het voor grootouders … Lees verder

Doorstart failliete onderneming en overname personeel

Gepubliceerd op:
Vrijwel elke doorstarter zal per 1 juli 2015 te maken krijgen met de nieuwe ketenregeling en … Lees verder

Leegstand: welke kansen biedt de wet?

Gepubliceerd op:
Het komt vandaag de dag helaas nog steeds vaak voor dat een eigenaar langdurig met een … Lees verder

Winkeltijdenwet III

Gepubliceerd op:
Het is alweer enige tijd geleden dat ik een blog heb gewijd aan de Winkeltijdenwet. De reden … Lees verder

Aan welke eisen moet een vakantiewoning voldoen? (deel 1)

Gepubliceerd op:
De markt voor vakantiewoningen en recreatiewoningen in Nederland blijft groeien. Veel … Lees verder

Beslagverbod op specifieke roerende zaken

Gepubliceerd op:
Een schuldeiser kan, tenzij bij wet of overeenkomst anders is bepaald, zijn vordering verhalen … Lees verder

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) en Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)

Gepubliceerd op:
Recentelijk heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de … Lees verder

Artikel 39 lid 1 Faillissement is ook van toepassing op de (ver)huur van roerende zaken

Gepubliceerd op:
Als een gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst door … Lees verder

(Niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding

Gepubliceerd op:
Weer een jaar voorbij. Na het eten van oliebollen en het drinken van champagne zouden … Lees verder

Webike2changediabetes TransCyprus 2014

Gepubliceerd op:
http://www.bvdgf.org/nieuws/bericht/14616/de-ddd-dagen-op-cyprus/ Lees verder

Sporten met diabetes zo simpel...

Gepubliceerd op:
http://www.bvdgf.org/nieuws/bericht/14580/sporten-met-diabetes-is-zo-simpel-----/   Lees verder

Belangrijke wijzigingen kinderalimentatie

Gepubliceerd op:
Met ingang van 1 januari a.s. treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Deze wet heeft … Lees verder

Challenge na challenge!

Gepubliceerd op:
In 1987 heb ik besloten om met ingang van het nieuwe wielrenseizoen te gaan wielrennen; als … Lees verder

Wetsvoorstel tijdelijke huur woonruimte

Gepubliceerd op:
Minister Blok heeft recentelijk een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, waarin een aantal … Lees verder

Worden ontslagrondes na 1 juli 2015 goedkoper?

Gepubliceerd op:
Met ingang van 1 juli 2015 wordt de Kantonrechtersformule verlaten en ingeruild voor de … Lees verder

Getalscriteria en differentiatie naar leeftijd in het arbeidsrecht

Gepubliceerd op:
Getalscriteria kennen we al in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Aanpassing Arbeidsduur. … Lees verder

Wanneer is sprake van een oorspronkelijk hoofdgebouw in de zin van het Bor?

Gepubliceerd op:
In een recente uitspraak van 22 oktober 2014 (procedurenummer: 201400194/1/A1) heeft de Afdeling … Lees verder

Betaling in natura in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Contractspartijen komen regelmatig overeen dat een (betalings)verplichting wordt voldaan in … Lees verder

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed?

Gepubliceerd op:
  Wat is het verschil tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed? Dat is … Lees verder

Pensioenontslag; na 1 juli 2015 makkelijker, of toch niet?

Gepubliceerd op:
De Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) regelt het nieuwe ontslagrecht en treedt in werking op 1 juli … Lees verder

Handhavend optreden is bijna nooit onevenredig

Gepubliceerd op:
Burgemeester en wethouders zijn in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen illegale … Lees verder

Voorzienbaarheid staat niet altijd aan de vergoeding van planschade in de weg

Gepubliceerd op:
In bestuursrechtelijke zaken is het niet alleen belangrijk om te beschikken over een lange adem, … Lees verder

Optelling van hobbymatige activiteiten kan leiden tot handhavingsrisico

Gepubliceerd op:
Het komt vaak voor dat op percelen met een (gedeeltelijke) woonbestemming, vaak gelegen in het … Lees verder

Is een landgoed dat alleen via het water te bereiken is nog openbaar toegankelijk?

Gepubliceerd op:
Voor de eigenaar van een landgoed kan het van groot financieel belang zijn om door de … Lees verder

Een eenmaal verbeurde dwangsom moet bijna altijd worden betaald

Gepubliceerd op:
Een bestuursorgaan, zoals een college van burgemeester en wethouders, is in beginsel verplicht … Lees verder

Wie draagt de onderzoekskosten van een bestemmingsplan?

Gepubliceerd op:
  In de praktijk komt de vraag regelmatig voor wie in het kader van de wijziging van een … Lees verder

Verhuur van kantines en restaurants bij sportverenigingen

Gepubliceerd op:
De verhuur van een bedrijfsruimte, die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de … Lees verder

Vanaf 1 november 2014: vergunningvrij bouwen onder het nieuwe Bor

Gepubliceerd op:
Het lijkt er sterk op dat de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) nu echt aanstaande … Lees verder

Selectieve betaling in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Het selectief betalen van schuldeisers door een bestuurder van een rechtspersoon is als zodanig … Lees verder

Koop en verkoop woning: schriftelijk?

Gepubliceerd op:
Stel: u wilt uw woning verkopen en in het plaatselijke café bereikt u – onder het genot … Lees verder

Banenafspraak arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten

Gepubliceerd op:
De overheid heeft ingezet op het scheppen van banen door het bedrijfsleven voor … Lees verder

Visie ruimte en mobiliteit en Verordening ruimte 2014

Gepubliceerd op:
In het omgevingsrecht is de positie van de provincie nog altijd erg belangrijk; zo stuurt de … Lees verder

Gebiedsontwikkeling en de rol en taken van de netbeheerder onder de Elektriciteitswet 1998

Gepubliceerd op:
Inleiding In april van dit jaar is het “Visiedocument Duurzaamheid en … Lees verder

Meerdere leveranciers op één energieaansluiting!?

Gepubliceerd op:
Bij besluit van 14 augustus 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een voor de … Lees verder

Detailhandel in supermarkten en de Europese Dienstenrichtlijn

Gepubliceerd op:
In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat ten behoeve van de vestiging van een nieuwe … Lees verder

Burgemeesters te streng bij sluiting woning/bedrijfshal, na aantreffen hennepplantage?

Gepubliceerd op:
Het zal je maar overkomen; je bent eigenaar van een woning of een bedrijfshal, en er meldt zich … Lees verder

Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking

Gepubliceerd op:
Het komt wel vaker voor dat de wetgever maatschappelijke ontwikkelingen niet kan bijbenen. Een … Lees verder

(Beperkte) overname van loonbetalingen onder de loongarantieregeling bij faillissement

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 26 Faillissementswet kunnen schuldeisers vorderingen op een gefailleerde … Lees verder

Concurrentiebeding / aanpassen standaard overeenkomst voor bepaalde tijd

Gepubliceerd op:
Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is per 1 januari 2015 … Lees verder

Follow up nieuw ontslagrecht

Gepubliceerd op:
Vorige week is de nieuwe wet Werk en Zekerheid ook in de Eerste Kamer aangenomen, zij het dat de … Lees verder

Komt een beëindigingvergoeding tijdens de looptijd van een schuldsaneringsregeling toe aan de boedel?

Gepubliceerd op:
Om het aantal faillissementen van natuurlijke personen terug te dringen is met ingang van 1 … Lees verder

Bedrijfsmatig gebruik van een (sport)paard

Gepubliceerd op:
De vraag of een (sport)paard bedrijfsmatig wordt gebruikt is van cruciaal belang voor de vraag … Lees verder

De Nieuwe Aanbestedingswet: hoe zat het ook alweer?

Gepubliceerd op:
Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet van kracht geworden. De wet verving het Besluit … Lees verder

Wijziging Besluit omgevingsrecht: gebruikswijziging gebouwen

Gepubliceerd op:
In een eerdere blog over de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor), heb ik de tijdelijke … Lees verder

Luchtkwaliteit en detailhandelontwikkelingen

Gepubliceerd op:
Het is niet voor alle (vastgoed)ontwikkelingen nodig om een luchtkwaliteitonderzoek te … Lees verder

Een woonboot is sinds kort meestal een bouwwerk

Gepubliceerd op:
Wil juridisch sprake zijn van een bouwwerk, dan moet aan een aantal kerncriteria zijn voldaan; … Lees verder

Geen sterke positie voor onderhuurder van winkelruimte na het einde van de hoofdhuur

Gepubliceerd op:
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een arrest gewezen over de positie van een onderhuurder … Lees verder

Geschillen tussen zakenpartners: De Shoot-out

Gepubliceerd op:
Als je te horen krijgt dat er tussen Den Haag en Rotterdam langs de A13 bij Delft een shoot-out … Lees verder

Huurbeëindiging bij renovatie van verhuurde winkelruimte

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft op 14 februari 2014 een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot een door … Lees verder

Twee jaar ziek en dan..

Gepubliceerd op:
De meeste werknemers en met name werkgevers weten wel dat er na verloop van twee jaar ziekte … Lees verder

De ladder voor duurzame verstedelijking

Gepubliceerd op:
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de zogenaamde … Lees verder

Herziening arbeidsrecht

Gepubliceerd op:
Eerder heb ik (op hoofdlijnen) aangegeven wat de beoogde wijzigingen in het arbeidsrecht zijn, … Lees verder

Een verstekvonnis geen deugdelijke grondslag voor een faillissementsaanvraag!?

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of - om … Lees verder

Wanneer eindigt de onderhoudsplicht jegens kinderen?

Gepubliceerd op:
In mijn dagelijkse praktijk krijg ik regelmatig de vraag tot welke leeftijd een bijdrage voor de … Lees verder

Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in vogelvlucht

Gepubliceerd op:
Het wetsvoorstel is inmiddels (met enkele aanpassingen) aangenomen door de Tweede Kamer en ligt … Lees verder

Mag de omvang van een leverancierskrediet worden ingeperkt?

Gepubliceerd op:
door mr. E.A.H. ten Berge In veel handelsrelaties is de afnemer niet verplicht de geleverde … Lees verder

Herziene notitie inzake aspecten van de toepassing van de Onteigeningswet (Onteigening I)

Gepubliceerd op:
Op 14 januari 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de herziene notitie inzake … Lees verder

De nieuwe Warmtewet laat kleinverbruikers niet zomaar in de kou staan

Gepubliceerd op:
Bloed, zweet en tranen heeft het de Kamer gekost, maar op 1 januari 2014 is dan toch eindelijk … Lees verder

Bestuursrechtelijke handhaving: wie stelt, moet meestal bewijzen

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet, draagt de eigenaar van een bouwwerk, open … Lees verder

Nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning gaat kansen bieden!

Gepubliceerd op:
De grondposities van gemeenten blijven onder druk staan. In de periode van 2010 tot 2012 hebben … Lees verder

Vrije advocaatkeuze, ook in bestuursrechtelijke procedures!

Gepubliceerd op:
Rechtsbijstandsverzekeraars hebben jarenlang de vrije keuze voor een advocaat beperkt. Zoals u … Lees verder

Niet tijdige publicatie van de jaarrekening: belangrijk verzuim!

Gepubliceerd op:
Op iedere N.V. en B.V. rust de wettelijke plicht tot publicatie van de jaarrekening. … Lees verder

Aansprakelijkheid van bestuurder door oprichting besloten vennootschap

Gepubliceerd op:
In afwijking van de hoofdregel dat het bestuur van een besloten vennootschap niet aansprakelijk … Lees verder

Beoordeling voorzienbaarheid planschade aangescherpt

Gepubliceerd op:
Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord: als een eigenaar van een onroerende zaak wordt … Lees verder

Booming business! Regels voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk

Gepubliceerd op:
In 2012 werd in Nederland voor ongeveer 70 miljoen euro aan vuurwerk besteed. Het topjaar voor … Lees verder

Voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring?

Gepubliceerd op:
Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 november 2013 een arrest gewezen waarbij (in hoger beroep) … Lees verder

De ruimtelijke beheersverordening: planologische ijstijd?

Gepubliceerd op:
Sinds 1 juli 2013 staan steeds meer gemeenten onder tijdsdruk om oude bestemmingsplannen te … Lees verder

Een buitengerechtelijk dwangakkoord

Gepubliceerd op:
Een onderneming die in ernstige financiële problemen verkeert kan - ter voorkoming van een … Lees verder

Retentierecht machtig middel, ook in faillissement

Gepubliceerd op:
Het retentierecht is kort gezegd de bevoegdheid om een zaak (roerend of onroerend) voorlopig … Lees verder

Vergunningvrij bouwen kan in bestemmingsplan worden beperkt

Gepubliceerd op:
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het verboden is om zonder … Lees verder

Welke belangen worden beschermd door de zondagavondontheffing?

Gepubliceerd op:
Ofschoon door de wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 gemeenten de vrijheid hebben om … Lees verder

Einde alimentatieplicht bij trouwen of samenwonen

Gepubliceerd op:
Op grond van de wet eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wanneer de … Lees verder

Overheid blijft duurzame energie ondersteunen!

Gepubliceerd op:
Al lange tijd stimuleert de overheid de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame … Lees verder

Aanpassing van huurprijzen van winkelruimtes

Gepubliceerd op:
Zoals bekend staan er in Nederland steeds meer winkels leeg. Daardoor is er een markt ontstaan, … Lees verder

Ontslagen door de curator! Einde oefening of zijn er toch nog kansen?

Gepubliceerd op:
Een werknemer die zich geconfronteerd ziet met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door de … Lees verder

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Gepubliceerd op:
Hoe wordt kinderalimentatie volgens de nieuwe richtlijn met ingang van 1 april 2013 berekend? … Lees verder

Kunnen meerdere winkelformules samen één winkel vormen?

Gepubliceerd op:
In de praktijk blijkt de uitleg van de Winkeltijdenwet (Wtw) nog steeds tot discussie aanleiding … Lees verder

Vertraging ontslagvergunning: oorzaak en gevolg.

Gepubliceerd op:
Mijn ervaring is dat veruit (ja echt, niet allemaal) de meeste werkgevers, althans hun directe … Lees verder

Verhuizing met kinderen na echtscheiding

Gepubliceerd op:
Is het een ouder toegestaan om na een echtscheiding met een minderjarig kind naar een andere … Lees verder

Risico's van digitale zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften

Gepubliceerd op:
Processtukken, zoals bezwaarschriften of zienswijzen, kunnen tegenwoordig digitaal bij het … Lees verder

Overgang van onderneming bij outsourcing in de ICT-sector

Gepubliceerd op:
Outsourcing is een bekend fenomeen. Een bedrijf besteedt bedrijfsactiviteiten uit aan een … Lees verder

Beleidsregels en winkeltijdenverordening

Gepubliceerd op:
Zolang de beoogde wijziging van de Winkeltijdenwet (het initiatiefwetsvoorstel van de leden … Lees verder

EBH Elshof partner in Expertgroep Gebiedsmanagement

Gepubliceerd op:
 Expertgroep gebiedsmanagement Op initiatief van PT Finance, is sinds het najaar 2012 een … Lees verder

Opsplitsen van een bouwplan onder de Wabo

Gepubliceerd op:
In mijn praktijk komt het met enige regelmaat voor dat een ontwikkelaar een bouwplan wil … Lees verder

Inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk uitgesteld

Gepubliceerd op:
Inkomensafhankelijke huurverhoging voor zittende huurders mogelijk op de lange baan   De … Lees verder

Directe lijnen Energierecht en Electriciteitswet

Gepubliceerd op:
Directe lijnen (Energierecht / Elektriciteitswet). Met de invoering van het derde pakket … Lees verder

Verzuim en opeisbaarheid. Welwillendheid kan u duur komen te staan

Gepubliceerd op:
Welwillendheid kan u duur komen te staan. Maar al te vaak gebeurt het dat een product niet … Lees verder

Experimentenwet BI-zones

Gepubliceerd op:
Experimentenwet BI-zones Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de … Lees verder

Zorg en de Maatregelen van kabinet Rutte II

Gepubliceerd op:
De zorg staat voor (meer) uitdagingen! (of: de 4,5% regeling en de zorg… ) Op dit moment … Lees verder

De woningmarkt en het regeerakkoord

Gepubliceerd op:
Ingrijpende plannen van het nieuwe kabinet voor de woningmarkt   In het regeerakkoord … Lees verder

Ontheffingen Winkeltijdenwet

Gepubliceerd op:
Schaarse ontheffingen In mijn praktijk sta ik regelmatig winkels bij die graag op zon- en … Lees verder

Inrichtingbegrip en emissierechten

Gepubliceerd op:
De Nederlandse Emissieautoriteit hanteert een grens van 20 MW, waarboven men overgaat tot het … Lees verder

De nieuwe zaaksbehandeling

Gepubliceerd op:
In mijn vorige columns heb ik gesignaleerd dat het bestuursrechtelijke proces door de jaren heen … Lees verder

Ouderschapsplan

Gepubliceerd op:
Tegenwoordig lees en hoor je steeds meer over een ouderschapsplan. Maar wat is dat nu eigenlijk? … Lees verder

Zwijgen is zilver, spreken is goud, toch?

Gepubliceerd op:
Het spreekwoord spreekt voor zich: soms kun je beter je mond houden. Een verkoopster van een … Lees verder

Toestemming nodig bij verhuizing met kinderen na scheiding?

Gepubliceerd op:
Steeds vaker wordt mij gevraagd of een gescheiden ouder zonder toestemming van de andere ouder … Lees verder

Samen uit elkaar

Gepubliceerd op:
U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat kan in overleg zijn, maar hoe dan … Lees verder

Verouderde bedrijfsterreinen vragen een vernieuwde aanpak!

Gepubliceerd op:
U kent ze wel. Bedrijfsterreinen met veel borden “te huur”, vaak met een aangezicht … Lees verder

Betaling in natura: niet altijd toestaan!

Gepubliceerd op:
Stelt u zich eens voor: U heeft een schildersgroothandel en een goede klant van u wil bij u voor … Lees verder

Opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Gepubliceerd op:
De wet bepaalt dat als meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar … Lees verder

Niet altijd leuke verrassingen bij scheiding

Gepubliceerd op:
Een verrassing lijkt altijd leuk, maar kan soms heel nadelig uitvallen. In … Lees verder

Eechtscheiding - co-ouderschap

Gepubliceerd op:
Echtscheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de partners … Lees verder

Verborgen gebrek

Gepubliceerd op:
Voor wiens risico komt de schade van een verborgen gebrek na levering van een verkochte zaak. … Lees verder

Samen uit elkaar

Gepubliceerd op:
De vorige keer heeft mijn collega u al iets verteld over een echtscheiding met twee advocaten, … Lees verder

Gescheiden, en dan?

Gepubliceerd op:
In twee vorige columns op deze plaats hebben mijn collega’s Vellekoop en Meijers u verteld … Lees verder

Echt Scheiden?

Gepubliceerd op:
De meest bekende showbizzscheiding is die van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana. Op … Lees verder

Het zal je maar gebeuren….. failliet!

Gepubliceerd op:
Iedere dinsdagmorgen rond de klok van 10:00 uur is het op de tweede etage van  de Haagse … Lees verder

Onderaanneming en de Wet Ketenaansprakelijkheid

Gepubliceerd op:
Bouwbedrijf Sanders B.V. maakt bij de uitvoering van verschillende bouwprojecten gebruik van … Lees verder

Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd op:
Zowel grote als kleine ondernemingen maken vaak gebruik van algemene voorwaarden bij de in- of … Lees verder

Toegankelijk, eenvoudig en informeel?

Gepubliceerd op:
Het bestuursrechtelijke proces speelt zich af tussen de burger en de overheid. Volgens de … Lees verder

Het ouderschapsplan

Gepubliceerd op:
De zomer is een populaire periode om te scheiden. We zagen het al gebeuren in showbizzland, maar … Lees verder

Planschadevergoeding

Gepubliceerd op:
Planologische besluiten, zoals bestemmingsplannen, kunnen schade veroorzaken. U kunt … Lees verder